Я студент з України і мені потрібна допомога

Sociálna práca je jednou zo základných zložiek starostlivosti o ohrozené dieťa nielen v teréne, ale i v zariadeniach náhradnej výchovy. Vykonávajú ju sociálni pracovníci, ktorým bolo určené aj 1. Vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z detských domovov spoločnosti Úsmev ako dar a Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov. Toto vzdelávacie podujatie, ktoré sa uskutočnilo 7. – 8. apríla 2014 v Banskej Bystrici, malo sociálnym pracovníkom zo zariadení priniesť konkrétne námety a informácie na skvalitnenie ich profesionálneho výkonu.

Úloha sociálneho pracovníka v detskom domove vôbec nie je ľahká. Sprevádza dieťa od prvej chvíle, kedy do domova príde, až po poslednú, kedy zariadenie opúšťa, a spolupodieľa sa na jeho smerovaní, čo sa týka rodinného zázemia, vzdelania, budúceho bývania i povolania. K jeho povinnostiam patrí: starať sa o sociálny rozvoj dieťaťa,  zabezpečovať jeho kontakt s biologickou rodinou a pracovať s ňou na odstránení dôvodov, pre ktoré bolo dieťa vyňaté, koordinovať interakciu s inými subjektmi a inštitúciami ohľadom dieťaťa, v spolupráci so svojimi kolegami z odborného tímu vytvárať podmienky pre náhradnú rodinnú starostlivosť a viesť dieťa k pracovnej a sociálnej integrácii. To všetko bolo predmetom prednášok, workshopov a debát, kde zaznelo množstvo konkrétny otázok, ale i námetov. Stretnutia sa okrem 140 sociálnych pracovníkov zo 70 detských domovov z celého Slovenska zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Generálnej prokuratúry SR a akademickej obce.

Diskutovala sa praktická i právna rovina sociálnej práce. Informácie prúdili obomi smermi – od predstaviteľov orgánov, ktoré právne predpisy pripravujú,  k samotným pracovníkom zariadení, a naopak – od ľudí k z praxe k ľuďom z nadriadených inštitúcií.

„Zaregistroval som minimálne 8 konkrétnych podnetov, ktoré by si vyžadovali úpravu platného právneho predpisu. Ako príklad môžem uviesť situáciu, kedy detský domov nie je informovaný o súdnom konaní vo veci dieťaťa, ktoré má v starostlivosti, pretože nie je účastníkom konania. Riešením by bolo, keby súdy doručovali detským domovom už platné rozhodnutia, nie až právoplatné, ktoré ich stavajú pred hotovú vec,“ uvádza JUDr. Róbert Dobrovodský z Ministerstva spravodlivosti SR.
Naopak, veľmi prínosná bola pre sociálnych pracovníkov prednáška Mgr. Viery Miklášovej z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá prítomným detailne vysvetlila nároky zriaďovateľa (UPSVaR-u) na výkon sociálnej práce v domovoch.

Sociálni pracovníci sa tiež venovali rôznym metodikám práce s biologickou a profesionálnou rodinou či spolupráci sociálneho pracovníka s kolíznym opatrovníkom a sudcom v prípade súdneho konania.

„Dozvedeli sme sa veľa užitočného pre našu prax, no zároveň sme aj my mohli ponúknuť zo skúsenosti príklady, kde legislatíva celkom neprilieha k terénu, a kde by nám korekcia právnych noriem veľmi uľahčila prácu. A hlavne, bola na prospech dieťaťa,“ uvádza sociálna pracovníčka z detského domova Ratolesť, pani Koleničová.
Vzdelávacie stretnutie vytvorilo dobré východisko pre vzájomný dialóg medzi praxou a legislatívou pred pripravovanou novelizáciou kľúčových zákonov v oblasti starostlivosti o ohrozené dieťa – Zákona o rodine a Zákona o sociálnoprávej ochrane detí a sociálnej kuratele. Sme radi, že sme k tomu mohli prispieť.

vzdelavanie BB 2014 002vzdelavanie BB 2014 003vzdelavanie BB 2014 004

Slávka Liptáková

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.