Я студент з України і мені потрібна допомога

Prestavba  Krízového centrum DORKA na pomoc deťom a rodinám v núdzi v Prešove výrazne pokročila. Po vonkajších rekonštrukčných prácach sa v súčasnosti plne venujeme úprave vnútorných priestorov tak, aby mohli plniť svoj účel – poskytovať dočasný domov matkám s deťmi a rodinám v neľahkej sociálnej situácii. Po symbolickom „pokrstení“ centra v druhej polovici minulého roka, kedy bola na priečelí budovy odhalená pamätná tabula s logom DORKA, by zariadenie malo reálne ožiť v apríli 2013, kedy sa otvorí denný stacionár a časť núdzového bývania. 

Život do neho vnesú práve klienti, ktorí tu nájdu zázemie, podporu a odborné poradenstvo. Kapacita núdzového bývania nám dovolí prijať 20 až 30 osamelých rodičov s deťmi, centrum akútnej pomoci poskytne svoje služby 12 osobám a 10 kombinovane postihnutých detí nájde útočisko v dennom stacionári pod názvom Svetielko, ktoré spravuje o.z. Viera-nádej-láska.

„Rekonštrukciou objektu, úpravou priľahlého pozemku a vybudovaním nového bezpečného oplotenia a detského ihriska slúžiaceho aj pre obyvateľov sídliska naberie táto opustená budova ráz nového zariadenia, ktoré v krajskom meste, akým je Prešov, doteraz chýbalo a ktoré dá životnú perspektívu tým, čo to naozaj potrebujú,“ zvýraznil potrebu tohto centra primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari pri odhalení pamätnej tabule.

Spoločnosť Úsmev ako dar už 30 rokov hľadá riešenia a životnú perspektívu pre opustené deti, posledných 12 rokov za neoceniteľnej podpory Nadácie DeDo. Spoločne budujú na celom Slovensku dnes už preukázateľne efektívnu sieť centier na pomoc rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detských domovov. Po košickej Dorke pribudne v priebehu tohto roku krízové centrum vo Zvolene a svoje brány otvorí aj Dorka v Prešove.

Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov si budovy v areáli na Lomnickej 30 v Prešove prenajala od samosprávy na dobu 20 rokov, s opciou na ďalších 20 rokov. Centrum Dorka tak môže dlhodobo a kontinuálne poskytovať sociálne služby a sociálno-právnu ochranu detí. V tomto zariadení nájde prácu 10 vysokoškolsky vzdelaných a skúsených sociálnych pracovníkov a psychológov. Odborné poradenstvo tu bude poskytované v nepretržitej prevádzke.

Do konkrétnej pomoci rodinám v núdzi chceme formou dobrovoľníctva a tútorstva zapojiť aj obyvateľov mesta Prešov. To je spôsob, ako budovať fungujúce sociálne prostredie, ktoré dokáže integrovať aj ľudí v situácii odkázanosti a vytvárať atmosféru spolupatričnosti naprieč všetkými, sociálnymi či etnickými rozdielmi.

-LS-

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.