Я студент з України і мені потрібна допомога

Prevádzkovateľ komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC). Výberové konanie sa uskutoční dňa 28/04/2015 o 10,00 hod. v priestoroch Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ul. SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23/4/2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

1 Pod pojmom pracovník sa na účely tejto Zmluvy v súlade so zákonom č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v z.n.p. rozumie podľa kontextového významu žena alebo muž v príslušnom gramatickom tvare

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

•    štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
•    iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

•    uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

•    súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPPRKC sú:

Vzdelanie, zodpovedajúce požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4, písm. a-c);

a)    vyššie odborné vzdelanie2 získané absolvovaním vzdelávacieho programu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť,

b)    vysokoškolské  vzdelanie  získané  štúdiom  v  bakalárskom  študijnom  programe  alebo

magisterskom študijnom programe, zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu,
c)    akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach, uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej troch rokov, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).

Výberové kritériá na pozíciu OPPRKC sú:

•    Preukázateľná prax min. 2 roky v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce; výhodou je prax so sociálne znevýhodnenými skupinami.

•    Znalosť slovenského jazyka.
•    práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

•    osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,

•    znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),

•    znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),

•    osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
•    odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

2Zákon č. 245/2008 Z.z. v z.n.p.
 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPPRKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov3 (nie staršieho ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je komunitné centrum: Ul. SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/05/2015.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.