Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava 20. novembra 2014.  Pri príležitosti 25. výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa prijal Andrej Kiska, prezident SR, zástupcov Koalície pre deti. Na stretnutí hovorili o najaktuálnejších problémoch v oblasti presadzovania, ochrany a napĺňania práv detí a mladých ľudí na Slovensku.

Koalícia pre deti pomenovala tri oblasti spoločných tém s prezidentom, ktoré napomáhajú implementácii Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku a prezentovala ponuku partnerstva pri jeho napĺňaní.

Hlavnou témou bola potreba zmeny postoja spoločnosti k dieťaťu, ako k nositeľovi ľudských práv, ktorého treba vnímať a rešpektovať ako rovnocenného partnera.  Deti a mladí ľudia predstavujú najzraniteľnejšiu časť spoločnosti a preto ich treba zároveň chrániť a vytvárať podmienky na to, aby mohli prežívať bezpečné a rozvíjajúce detstvo a súčasne, aby sa mohli aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti.  „Ak nezačneme my dospelí vnímať potreby deti z ich pohľadu, budeme robiť mnoho nesprávnych a neefektívnych rozhodnutí a často žiaľ aj takých, ktoré im ubližujú.  Zmenou nášho prístupu k deťom a mladým na rešpektujúci a partnerský vychováme generáciu, pripravenú na život v tomto storočí,“  zdôraznila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti.

Koalícia pre deti prichádza preto aj s iniciatívou, aby sa téma ochrany práv detí a mladých ľudí stala jednou z prioritných tém predsedníctva SR v Európskej komisii v roku 2016.

Vybrané aspekty ochrany detských práv
V diskusii s prezidentom predstavila každá z prítomných členských organizácii Koalície pre deti najakútnejšie problémy, ale i návrhy na riešenia, či vízie v oblasti, v ktorej pôsobí.  V oblasti podpory rodiny  chýba systém terénnej preventívnej práce s rodinou, aby sa nedostala do krízy, alebo včasnej a dlhodobej intervencie, aby sa z nej čo najskôr dostala tak, aby dieťa nemuselo byť z nej vyňaté. Koalícia pre deti poukázala tiež na problematiku náhradného rodičovstva, ktoré je oveľa prijateľnejším prostredím pre dieťa mimo vlastnej rodiny, ako inštitucionálna starostlivosť.  

Aktívne zapájanie žiakov do fungovania školy, alebo detí a mladých do rozvoja komunity boli ďalšími diskutovanými bodmi. V riešení problematiky násilia páchanom na deťoch začalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  uvádzať do praxe systémové kroky, avšak potrvá 2-5 rokov, kým sa zmeny zavedú a desiatky rokov, kým sa zmenia postoje pracovníkov zodpovedných za ochranu detí.

Podľa Koalície pre deti je hlavným problémom vzdelávacieho systému Slovenska to, že najmä forma učenia i spôsob fungovania školy nezodpovedá potrebám dnešných detí a mladých, a ani celej spoločnosti, najmä trhu práce. Tradičné spôsoby učenia a vedenia školy je potrebné nahradiť takými, kde učiteľ je partnerom v poznávaní. Vyučovanie vychádza z reálneho života, rozvíja popri vedomostiach a jedinečnú osobnosť žiaka.  Sloboda myslenia, možnosť robiť chyby a poučiť sa z nich,  nesúťažné a naopak tvorivé a podnetné prostredie sú podmienkami pre rozvoj inovačného potenciálu spoločnosti, ktorý je potrebné  podnecovať už v začiatkoch vzdelávania.  Toto všetko si vyžaduje rozvoj  nových vzdelávacích zručností učiteľov a riaditeľov škôl. A vytvára tým aj predpoklad pre inklúziu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Diskusia sa dotkla aj problematiky chudoby detí, začleňovania rómskych detí i detí imigrantov do spoločnosti.  Neexistencia systému včasnej komplexnej zdravotnícko-sociálnej starostlivosti o deti a rodiny s deťmi s postihnutím vyúsťujú do oveľa komplexnejších a pre štát aj finančne náročnejších  problémov  v ich dospelosti.  Dôležitou investíciou do detí a teda aj do budúcnosti celej spoločnosti je investícia do voľnočasových aktivít detí a najmä mladých ľudí, ktoré okrem iného rozvíjajú aj ich osobnostné kompetencie a sociálne zručnosti. Koalícia pre deti zároveň upozornila, že spoločnosť nesmie zabúdať aj na  podporu bežných deti, ktoré majú takisto svoje problémy, súvisiace napríklad aj s ich fungovaním vo virtuálnom svete, alebo nedostatkom pozornosti zo strany rodičov, či učiteľov.

Členom delegácie Koalície pre deti bol aj Peter Guráň, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa so sídlom v Ženeve, ktorý pripomenul, aké je dôležité, čo najskôr prijať zákon o detskom komisárovi v navrhnutej podobe.

Zástupca mladých zdravotne postihnutých zo Slovenska
V rovnakom čase v Bruseli vystúpil pred zástupcami Európskej komisie a Európskeho parlamentu na 4. výročnej konferencii európskej platformy proti chudobe, ktorá sa konala pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa Dominik Drdul z organizácie Spina bifida a hydrocefalus zo Smoleníc, ako zástupca mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Na podujatie ho nominovala Koalícia pre deti.

 

 

 

 

Prezident SR Andrej Kiska diskutoval o stave detských práv na Slovensku so zástupcami Koalície pre deti.
Autor:  Peter Lenčo

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.