Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 12. – 13. novembra 2008 sa v Častej – Papierničke konala medzinárodná konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane III realizovaná pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a odbornou garanciou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej. Témou konferencie bola kvalita v náhradnej starostlivosti.

Práve na konferencii v Častej – Papierničke pred ôsmymi rokmi sa rozbehol proces transformácie detských domovov. Pôvodne internátne typy detských domovov sa začali meniť na domovy rodinného typu, ktoré vo väčšej miere zodpovedajú potrebám detí a približujú sa životu v rodine. Okrem toho sa prijala filozofia, že detský domov je len prechodnou stanicou pri návrate dieťaťa do rodiny a tým sa zdôraznila nutnosť spolupráce detského domova s biologickou rodinou, rovnako ako spolupráca všetkých zainteresovaných v sociálnoprávnej ochrane. Toto vnímanie náhradnej starostlivosti je od roku 2005 súčasťou legislatívy prostredníctvom zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

V rámci slávnostného galavečera bolo odovzdané ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Z detského domova do rodiny“. Z rúk Anny Bernátkovej, poradkyne ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny a Nadeždy Šebovej, generálnej riaditeľky sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, si ich prevzali detské domovy Kolíňany, Nitra, Vranov nad Topľou, detský domov Potôčik Moštenica a Stredisko evanjelickej diakónie Domov detí Banská Bystrica.
V rámci večera boli odovzdané Štipendiá Pipi Dlhej Pančuchy pre aktívnych mladých dospelých, pochádzajúcich z detských domovov, ktorí sa venujú dobrovoľníckym aktivitám. V rámci slávnostného večera sa účastníkom prihovoril aj generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Sihelský.
Atmosféru večera dotváral moderátor Štefan Skrúcaný, speváčka Katarína Hasprová a vlastnú skladbu zahral a zaspieval aj štipendista Peter Gašpar.

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane III bola príspevkom obzrieť sa dozadu a pomenovať ďalšie výzvy transformácie. Účastníkmi boli okrem zástupcov ústredných orgánov štátnej správy najmä riaditelia detských domovov, pracovníci orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a odborníci z oblasti náhradnej starostlivosti, sociálnej práce s rodinou, psychológie a iných príbuzných odborov.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.