Я студент з України і мені потрібна допомога

KOŠICE – Vyvrcholením programu na podporu pre deti z náhradných rodín bol v našej pobočke v Košiciach letný divadelný tábor v rekreačnom prostredí Dubovice. Tábor bol jednou veľkou divadelnou hrou, v ktorej účinkovali samotné deti podľa svojich scenárov. Ukončením tábora samotný projekt nekončí, deti budú pozvané na ďalšie pravidelné stretnutia ich rovesníckej skupiny, ktorá bude pokračovať.

Činnosť na tábore bola zameraná na vzájomné vzťahy detí, projektívnymi formami ich rozvíjať, poskytnúť im zážitok, potom ho analyzovať a pokúsiť sa ich previesť v jeho aplikovaní do vlastných životov.

Tento tábor sa nám podarilo zorganizovať vďaka štedrej podpore grantového programu „Hodina deťom“ Nadácie pre deti Slovenska. V auguste minulého roku sme zahájili program na podporu detí z náhradných rodín. Hlavným cieľom programu bolo vytvárať dieťaťu pozitívne vzory a emočne korektívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu.

Program ma za úlohu osvojiť si u detí základné komunikačné a sociálne zručnosti (vyjadrenie citov, empatia, učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tímovo pracovať, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch.

Odskúšať si rôzne formy správania. Prostredníctvom diskusie ponúkať pohľad na iné názory a učiť sa rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou, manželstvom a rodinou, a rozličnými aktuálnymi problémami, ktoré sa dotýkajú našej mládeže.

Autor: Mgr. Maroš Kováč, Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.