Я студент з України і мені потрібна допомога

Od 7. do 9. novembra 2011 sa bude konať pod záštitou predsedu NR SR v Častej – Papierničke 11. ročník medzinárodnej konferencie „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“. Orgnizátorom konferencie je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Inštitútom ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fórom riaditeľov detských domovov.

Hosťom konferencie bude aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. ieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme.

Konferencia sa bude venovať hlavne praktickým otázkam, akou je stúpajúci počet detí v detských domovoch, stavu úradníkov, ktorí sa venujú problematike zanedbávaných detí v sociálne slabých a nefunkčných rodinách. Zverejnené budú predbežné výsledky prieskumu situácie a transformácie v detských domovoch a perspektívne výhľady, účastníci sa budú venovať aj vplyvu života v detských domovoch na sociálnu adaptáciu mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, psychickým problémom u detí v náhradnej strostlivosti a ich duchovnému rozvoju. Súčasťou konferencie bude vystúpenie predsedu asociácie sudcov rodinných súdov sudcu Petra Rajniaka o význame rodinného sudcu v sociálnoprávnej ochrane, ako aj téma z oblasti personalistiky „Výber, motivácia a hodnotenie zamestnancov“, ktorej sa bude venovať odborník na personalistiku Jaroslav Holeček. Na vývoj náhradnej starostlivosti na Ukrajine poukáže Svitlana Yakimelina, riaditeľka Úradu pre riešenie problematiky detí Štátna Zakarpatská oblastná správa, Ukrajina.

Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

Na konferenciu sú pozvaní zástupcovia štátnej správy, poslanci NR SR, riaditelia detských domovov, zástupcovia mimovládnych organizácií a iní odborníci aktívni v pomoci deťom a rodine. Pozvanie prijali aj zahraniční hostia z Českej republiky, Chorvátska a Ukrajiny.

-AP-

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.