Я студент з України і мені потрібна допомога

Regionálna konferencia Mosty k rodine pre východné Slovensko sa uskutočnila 14. októbra v Košiciach. Ich hlavnou témou bolo „Právo dieťaťa na život v rodine“. Podujatie otvorila Viera Miklášová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá vo svojom príspevku vyzdvihla dôležitosť diskutovanej témy. Uviedla, že aktuálne sa týka 4 900 detí vyrastajúcich v zariadeniach náhradnej starostlivosti. Poukázala na snahu Ústredia práce o zavedenie nových metód a zvýšenie efektívnosti sanácie, čo potvrdzuje aj zriadenie samostatnej sekcie – Sekcie rodiny.

Za kľúčové pri starostlivosti o ohrozené a opustené deti považuje Viera Miklášová prepojenie samosprávy, verejnej správy a tretieho sektora pri poskytovaní ambulantných služieb a terénnej sociálnej práce.

Výsledky výskumu Ohrozená rodina 2013, ktorý spoločnosť Úsmev ako dar realizovala v uplynulom roku, poukazujú na skutočnosť, že včasný, pravidelný a kontinuálny kontakt dieťaťa s rodinou po vyňatí, zvyšuje šancu na návrat dieťaťa do biologickej rodiny dvoj- až trojnásobne. Ako uviedol Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar: „Komunikácia, spolupráca a koordinácia všetkých zainteresovaných je potrebným východiskom pre pomoc rodinám v ťažkých životných situáciách. Nikomu nesmie vyhovovať, že je dieťa v detskom domove.“

V príspevku Márie Vargovej z Ústredia práce odznela potreba nenadraďovať administratívnu časť výkonu nad individuálny záujem dieťaťa. Pretože práve ľudský prístup a citlivosť na špecifiká každého jedného prípadu, ktorý je vyústením ľudského príbehu, dokážu dieťaťu poskytnúť praktickú aj emocionálnu podporu a ubezpečiť ho, že „prísť na tento svet sa rozhodne oplatí.“
V ďalších príspevkoch rezonovali témy uplatňovania práv dieťaťa v krízovom stredisku a terénnej sociálnej práce v rómskych komunitách. Správu o rozsiahlych službách poskytovaných Rómom vo Veľkej Británii priniesol prítomným Maroš Kováč, ktorý tam päť rokov pôsobil ako sociálny pracovník. Spôsoby pomoci rodinám s hendikepovanými deťmi prezentoval Tomáš Pešek z OZ Krajina nepoznaná. Ako otec znevýhodneného dieťaťa považuje za najdôležitejšiu odbornú podporu pre rodičov zo strany psychológov a ďalších pomáhajúcich profesií. Pretože, ako z vlastnej skúsenosti môže povedať:  „Dieťa nebude v pohode, ak nebudú v pohode jeho rodičia.“

Druhú, prakticky zameranú časť konferencie, tvorili tri odborné workshopy. Na prvom účastníci skúmali možnosti sanácie rodiny, a opäť potvrdili nevyhnutnosť spolupráce detského domova, úradu práce, tretieho sektora a členov rodiny. Na druhom workshope sa rozoberali špecifiká výchovy rómskeho dieťaťa v náhradnej starostlivosti a tretí workshop hľadal nové možnosti práce s mladými dospelými pred a po odchode z detského domova.

9. ročníka Mostov k rodine s témou „Právo dieťaťa na život v rodine“ sa zúčastnilo 174 odborníkov z Prešovského a Košického kraja. Konferencia sa konala pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča a primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.