Я студент з України і мені потрібна допомога

Téma 8. ročníka konferencie Mosty k rodine bola spoločná pre všetky regióny, takže história 250-tich rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny sa pripomínala a otázka Ako ďalej? sa kládla aj v Košiciach 8.10. a v Banskej Bystrici 28.10.2013. Pozvanie prijali obaja primátori týchto slovenských metropol – Richard Raši v Košiciach a Peter Gogola v Banskej Bystrici. Vo svojich slávnostných otváracích príhovoroch zhodne vyjadrili potrebu podpory starostlivosti o ohrozené deti a rodiny.

V hlavnej časti košickej konferencie odzneli príspevky od riaditeľov detských domovov, reedukačného centra a tiež príspevok kolegov z Užhorodu o systéme starostlivosti o rodinu na Ukrajine. Účastníci si mohli vypočuť aj správu psychológa o dôležitosti spoľahlivých vzťahov v živote dieťaťa. Vo workshopoch sa Košičania venovali trom hlavným témam: práca s rodinou a podnety k novele zákona, rómske dieťa v systéme starostlivosti, a napokon ohrozené a zanedbané deti v uliciach mesta Košice. Svoju účasť na košických Mostoch prisľúbila aj pani Nadežda Šebová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa mala vyjadriť k pripravovanej novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Bohužiaľ, kvôli inej pracovnej vyťaženosti sa podujatia napokon nezúčastnila. Organizátori a účastníci sa teda zamerali na zbieranie podnetov z praxe, ktoré sa týkali najmä riešenia situácie detí odchádzajúcich z ústavnej starostlivosti. V Košiciach si účastníci vypočuli 11 odborných príspevkov a svoje vedomosti obohatili v 3 prakticky zameraných workshopoch. Konferencie sa zúčastnilo spolu 170 odborníkov.

„Ako každý rok, aj tentoraz sme sa snažili ponúknuť široký záber tém, ktoré sa dotýkajú práce s deťmi a rodinami. Vytvorili sme priestor pre stretnutie ľudí, ktorí sa tejto práci aktívne venujú a ktorí si tak mohli odovzdať svoje skúsenosti. Vysoká účasť poukazuje na záujem zo strany odbornej verejnosti a na dôležitosť takýchto konferencií,“ hodnotí 8. ročník konferencie Mosty k rodine Veronika Prokopová, manažérka odborných činností z košickej pobočky spoločnosti Úsmev ako dar.

Program bystrických Mostov k rodine ponúkol v úvode vystúpenie pani Heleny Kasanovej z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá prítomným predstavila súčasné trendy v ústavnej starostlivosti. Riaditeľ detského domova v Liptovskom Hrádku a predseda Fóra riaditeľov detských domovov Zdeno Michalides sa zamýšľal nad budúcnosťou detských domovov a ich služieb. Odborníkov zaujalo aj vystúpenie Jolany Nátherovej, ktorá priblížila prácu s rómskou rodinou prostredníctvom Stretnutia rodinného kruhu. Na konkrétnej prípadovej štúdii poukázala na možnosti tohto modelu sociálnej práce s ohľadom na etnické a kultúrne špecifiká rómskej menšiny. Zaujímavým prínosom konferencie bol tiež príspevok Ľudmily Húskovej z okresného riaditeľstva PZ v Martine o fenoméne kyberšikanovania.

Workshopy ponúkli odborníkom priestor na prehĺbenie ich znalostí v oblasti sociálnej práce s rodinou, inovatívnych prístupov v starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny a v problematike porúch správania. V rámci konferencie mali tiež možnosť zúčastniť sa diskusného fóra, kde mohli vyjadriť svoje podnety k budúcoročnej novelizácii zákona č. 305/2005.

V Banskej Bystrici sa tento rok stretlo 149 odborníkov pracujúcich s deťmi, ktorí si mohli vypočuť 9 konferenčných príspevkov a zúčastniť sa 4 workshopov. To, čo riaditeľka banskobystrickej pobočky Úsmev ako dar Beáta Šnapková ocenila snáď najviac, bola podnetnosť jednotlivých vystúpení pre prax.

„Pre ľudí z praxe sú veľmi dôležité práve také informácie, ktoré môžu obohatiť ich pracovnú realitu, a teda majú konkrétny dopad. Tento rok sa nám podarilo skĺbiť príspevky ponúkajúce teoretické poznanie spolu s príspevkami, ktoré priniesli správu o dobrej a zmysluplnej praxi. Práve tie dokážu ostatných inšpirovať a dodať im nielen potrebné know-how, ale i odvahu vniesť do svoje práce nové postupy.“

mosty KE 006

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.