Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava – 10.-11.11. 2009, Častá – Papierničk – Už po šiesty krát sa stretli riaditelia detských domovov, zástupcovia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny, zástupcovia Úradov práce, soc. vecí a rodiny a rôzny odborníci, ktorí sa venujú práci s deťmi z detskýcxh domovov a náhradných rodinách. Konferencia sa organizovala pod záštitou predsedu vlády Pavla Pašku a odborným garantom bola Ministerka práce, soc. vecí a rodiny Viera Tomanová.

Na konferencii sa opäť preberali problémy detských domovov vyplývajúce z ich praxe, hľadali sa riešenia k zlepšovaniu práce detských domovov a pozeralo sa dopredu s cieľom vylepšiť systém náhradnej starostlivosti na Slovensku. Na tejto konferencie sa opäť odovzdávala cena Z domova do rodiny, ktorú vyhlasuje Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny a ktorú si preberajú domovy, ktoré najviac prispeli ku kvalitnému životu detí v detských domovoch a ktorým sa podarilo dostať najviac detí z domova do rodiny.

Tento ročník priniesol ešte jednu dôležitú informáciu. Počas slávnostnej časti konferencie podpísal predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, Jozef Mikloško, a dekan Fakulty zdravotbníctva a sociálnej práce, TU, Frantíšek Matejíčka, zakladajúcu listinu nového Detašovaného pracoviska, ktoré bude sídliť na Úsmeve.

Tento rok si cenu do vlastných rúk prevzali riaditelia z nasledovných domovov:

Detský domov Púchove

Detský domov Liptovksý Hrádok

Detský domov Cemjata, Prešov

Detský domov Mlynky – Biele Vody

Detský domov Pečeňady

Ďakujeme generálnemu partnerovi konferencie: spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel

Autor: ÚaD

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.