Я студент з України і мені потрібна допомога

Novela vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začne na Slovensku platiť od septembra tohto roku, umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine. Pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je to naplnenie osemročného úsilia a konštruktívnych diskusií s predstaviteľmi právnickej resp. sudcovskej obce a odborníkov na rodinu.

„Už niekoľko rokov sa zaoberáme témou možnosti posilnenia špecializácie sudcov na rodinnoprávnu agendu. Úspešný fungujúci model špecializácie tzv. rodinných sudcov v Taliansku či Francúzsku nás inšpiroval k myšlienke podporiť legislatívne podmienky pre zavedenie rodinných sudcov aj na Slovensku. Považujem za úspech, že sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú mať možnosť profesionálne a formou odbornej špecializácie venovať sa spomínanej agende, s ktorou súvisia aj otázky rozvodu manželov, určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti atď.

Na fotke zľava: Peter Rajňák, Lucia Žitňanská a Jozef Mikloško.

Mám nádej, že mnohé súdne rozhodnutia budú môcť byť aj vďaka tomu adekvátnejšie situácii. Sudcovia tak zároveň budú mať možnosť permanentného vzdelávania v tejto problematike.

Veríme, že sa Slovensko opäť posúva dopredu nielen v oblasti súdnictva, ale aj v otázke pomoci rodinám a deťom. SPDDD Úsmev ako dar ďakuje všetkým, ktorí k tomuto cieľu prispeli, oceňujem predovšetkým snahu, ochotu a odvahu pani ministerky Lucie Žitňanskej,“skonštatoval predseda organizácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

JUDr. Peter Rajňák, predseda Okresného súdu v Pezinku, ktorý sa podieľal na koncepcii zriadenia rodinných súdov na tlačovej konferencii k téme 13.6. t.r. informoval, že opodstatnenie špecializácie agendy tzv. rodinného súdnictva predstavujú predovšetkým dôvody spoločenské (vysoká miera rozvodovosti s tendenciou neustáleho rastu, rastúci počet detí rodiacich sa mimo manželstva, kríza rodiny) i profesionálne (nutnosť ďalšieho vzdelávania sudcov v oblastiach nevyhnutných pre výkon funkcie rodinného sudcu, potreba dopĺňať si vzdelávanie najmä z oblasti forenznej psychológie, sociológie, teórie riešenia konfliktov) i praktické dôvody. Podľa JUDr. Petra Rajňáka sudca špecializovaný na riešenie sporov vyplývajúcich zo zákona o rodine môže tieto spory riešiť rýchlejšie a efektívnejšie, okrem toho sudca špecializovaný na riešenie problémov v súvislosti so zákonom o rodine môže skončiť veľkú časť sporov medzi účastníkmi konania dohodou.

Podľa ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej sa špecializáciou rodinných súdov Slovensko výrazne približuje Inštitútu rodinného súdu. inisterka, organizácia SPPPD Úsmev ako dar i zástupcovia sudcovského stavu očakávajú od tohto kroku a spomínanej legislatívnej úpravy rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie.

Andrea Eliášová

Za usporiadanie tlačovej konferencie ďakujeme partnerovi: Hotel Devín.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.