Я студент з України і мені потрібна допомога

Sanáciu 32 rodín realizovala spoločnosť Úsmev ako dar v minulom roku vďaka podpore z Blokového grantu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru získaného prostredníctvom Nadácie Socia, podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.

Takmer všetky rodiny žili iba zo sociálnych dávok, s peniazmi však nevedeli hospodáriť a využiť ich efektívne.

Nedostatok financií spôsobovala najmä nezamestnanosť rodičov a nízka schopnosť riešiť túto situáciu vyvolávala v rodinách sociálnopatologické javy – mnohé rodiny prepadli alkoholizmu, stratili bývanie (žili v krízových centrách či ubytovniach), prežívali depriváciu a v neposlednom rade sa u nich oslabili aj rodičovské zručnosti.

Rodiny naši terénni pracovníci sprevádzali najmenej 12 mesiacov. Škála problémov, s ktorými sa stretli bola široká – od riešenia výchovných problémov s deťmi, cez riešenie bytových a finančných problémov rodín, pomoc pri hľadaní zamestnania, až po podávanie návrhov na zrušenie ústavnej starostlivosti nad maloletými deťmi. Pracovníci Úsmevu ako dar spolupracovali s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, obecnými úradmi, školami a s inými mimovládnymi organizáciami. Pracovali na zmene výchovného štýlu rodičov, ktorých správanie bolo často spúšťačom problémového správania dieťaťa. Svojimi pravidelnými návštevami rodín postupne ovplyvňovali aj mienku ľudí z blízkeho okolia, ktorí mali spočiatku predsudky voči pomoci týmto rodinám.

Sociálnym pracovníkom sa podarilo rodinám pomôcť a zabrániť umiestneniu detí v detských domovoch. Okrem jednej rodiny, kde boli deti vyňaté do ústavnej starostlivosti ešte v začiatku projektu a situáciu sa nepodarilo zvrátiť.

Vďaka efektívnemu nástroju sociálnej práce – rodinným skupinovým konferenciám – deti z dvoch rodín skončili namiesto v detskom domove u príbuzných.

Ďalšie deti z rodín, s ktorými sme pracovali, neboli umiestnené do ústavnej starostlivosti. Naopak, sedem detí sa podarilo vrátiť do pôvodnej rodiny a deväť detí zveriť do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Autor: PhDr.Katarína Minarovičová, PhD., SPDDD UaD Nitra

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.