Я студент з України і мені потрібна допомога

„Rodina je … teta a ujo, Peťo, Zuzka, Veronika a ja a moja mama …“

Marek, 5 rokov (vyrastá v pestúnskej rodine)

2. KROK: Návšteva úradu

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov, vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Agendu náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci ÚPSVaR vedie odbor sociálnych vecí – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny. Priamo tam sa vám bude venovať sociálny pracovník, ktorý vás požiada o vyplnenie informatívneho dotazníka a postupne, spolu s vašou pomocou pripraví vašu spisovú dokumentáciu. Rozhodnutie pre náhradnú rodinnú starostlivosť nesie so sebou veľa emócii, nadšenia i obáv. Každý z nás sa v neznámych situáciách cíti neistý a potrebuje podporu a uistenie. Takže pokiaľ zatiaľ váhate prvé kroky nasmerovať na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste vášho trvalého bydliska (možno máte pocit, že to je už veľmi záväzné alebo sa len chcete ešte uistiť,…), radi Vás uvítame na regionálnej pobočke SPDDD Úsmev ako dar v rámci Vášho kraja a pomôžeme Vám s prípravou žiadosti a  zodpovieme Vaše otázky. Upozorníme Vás tiež na to, akú spisovú dokumentáciu budú od Vás požadovať a ako prebieha celý prípravný proces…

Čo musí vaša spisová dokumentácia obsahovať?

  • žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov – obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť, okrem toho by žiadosť mala obsahovať formu starostlivosti o dieťa a aj predstavu o dieťati. Dôležité je aj napísať kto je žiadateľ, ak je to pár, do žiadosti sa uvádzajú obidvaja, ale môže to byť aj jednotlivec s vyjadrením súhlasu druhého partnera,
  • dotazník žiadateľa – tento Vám dajú na príslušnom Úrade práce sociálnych veci a rodiny,
  • odpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie starší ako tri mesiace,
  • správu o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
  • doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny (napr. potvrdenie o príjme od zamestnávateľa),
  • správu o bytových pomeroch, rodinných pomeroch a sociálnych pomeroch fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom (vypracuje sociálny pracovník po osobnej návšteve u vás doma),
  • vyjadrenie obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,
  • písomný súhlas fyzickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže zisťovať, či nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností uvedených v žiadosti a spisovej dokumentácii,
  • záverečnú správu z prípravy. Takúto správu vám môže vypracovať subjekt, v ktorom ste absolvovali prípravu (Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar, Referát poradensko – psychologických služieb ÚPSVaR alebo iné akreditované subjektyv). Cieľom je posúdiť zrelosť osobnosti žiadateľa, motívy, ktoré ho viedli k rozhodnutiu stať sa náhradným rodičom a i. Zákon predpisuje aj potrebný rozsah prípravy k pestúnskej starostlivosti, osvojeniu, či profesionálnemu vykonávaniu náhradnej rodinnej starostlivosti. SPDDD ÚaD ako nástroj na takúto prípravu efektívne využíva komplexný vzdelávací program PRIDE.

Po uzavretí vašej kompletnej dokumentácie bude vaša žiadosť postúpená na odbor sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo vašom krajskom meste. Tu budete evidovaný ako žiadateľ o niektorú z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti zapísaním do zoznamu žiadateľov.

Zoznam Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny