Я студент з України і мені потрібна допомога

Klasická definícia sociálnej práce hovorí, že „sociálna práca zameriava svoju pozornosť na podporu ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Rieši nielen individuálne problémy, ale aj väčšie sociálne otázky, ako je chudoba, domáce násilie, bezdomovectvo a zdravotná starostlivosť. Jej cieľom je zlepšiť národnú a medzinárodnú sociálnu politiku.“ 18. marca oslavuje sociálna práca svoj sviatok – Svetový deň sociálnej práce, ktorý vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW).

V centre záujmu spoločnosti Úsmev ako dar stojí predovšetkým dieťa a jeho práva, no pokiaľ chceme pomáhať nielen individuálne, ale aj systematicky, musíme riešiť sociálnu problematiku v tom najširšom rámci. Každé dieťa si so sebou nesie kontext svojej rodiny, kontext prostredia, v ktorom vyrastá, a to je podmienené celospoločenským kontextom. Aby sme teda mohli predchádzať kolíznym situáciám, ktoré by traumatizujúco poznamenali životy detí, musíme sa starať o sociálne prostredie ako také. Preto je veľmi príznačné, že spolu so Svetovým dňom sociálnej práce si 18. marca 2014 pripomíname aj 15. výročie založenia regionálnej pobočky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Nitre.

„Už predtým Úsmev realizoval svoje aktivity pre deti v Nitrianskom kraji, no chýbalo tu stabilné zázemie, ktoré by mohlo pružne reagovať na špecifické potreby regiónu a ktoré by bolo takou základňou – ľudskou, dobrovoľníckou i odbornou, pre deti umiestnené v zariadeniach na juhozápadnom Slovensku,“ vysvetľuje predseda nitrianskej pobočky Roman Hajdák.   

Jej oficiálne založenie iniciovali dobrovoľníci z Úsmevu i samotné deti z detských domovov, ktoré už „úsmevákov“ poznali a predstava, že sa s nimi budú môcť stretávať častejšie a intenzívnejšie, ich nenechala ľahostajnými. Obojstranné nadšenie vyústilo v roku 1999 do vzniku regionálnej pobočky, ktorá trvá už pätnásť rokov a stále s rovnakým nasadením plní svoje poslanie.  
Pobočka dnes rôznymi aktivitami a projektmi zastrešuje približne 500 detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou v Nitrianskom kraji. Počas jej existencie sa tamojším pracovníkom podarilo zorganizovať mnoho športových, kultúrnych a iných rozvojových podujatí. Priniesli deťom so skúsenosťou odmietnutia od tých najbližších trvalú podporu a bezpečie priateľského vzťahu. Podieľajú sa na sanácii rodinného prostredia ohrozených detí aj tých, ktoré už z rodiny vyňaté boli, a pomáhajú tak zachovať to, čo je deťom najvlastnejšie – rodinu. Aktívne vyhľadávajú, pripravujú a sprevádzajú náhradných rodičov, ktorí opusteným deťom umožnia prežiť plnohodnotné a láskyplné detstvo.

Úsmev ako dar chce byť deťom z detských domovov a náhradných rodín čo najbližšie. Len z blízkosti sa totiž dá postrehnúť, či dieťa niečo trápi alebo teší, a byť mu poruke,  keď to najviac potrebuje. V nitrianskej pobočke to vedia. Sú prítomní v živote už celej jednej generácie detí a aspoň sčasti zmierňujú tú nezmieriteľnú neprítomnosť vlastných rodičov.

 

nitra ilustracne 005nitra ilustracne 008nitra ilustracne 009nitra ilustracne 003

 

 

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.
PR manažérka                        
mob: 0903 781 744                        
                      
www.usmev.sk

                       

Roman Hajdák
predseda regionálnej pobočky ÚaD
mob: 0905 496 351

www.usmev.sk

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.