Я студент з України і мені потрібна допомога

Ďalších 13 mladých ľudí ukončilo vzdelávací program spoločnosti Úsmev ako dar zameraný na dobrovoľnú prácu s deťmi v detských domovov. Deti, ktoré vyrastajú mimo vlastnej rodiny, potrebujú mať vedľa seba niekoho, u koho nájdu podporu a porozumenie. Úsmev ako dar už 5 rokov školí dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pracovať s opustenými deťmi, v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Anjelská akadémia. Tohtoročná Anjelská akadémia sa konala v dňoch 6. – 8. septembra 2013 v Smoleniciach a zúčastnilo sa jej spolu 90 mladých ľudí z celého Slovenska.

13 z nich zavŕšilo svoje dvojročné štúdium záverečnými skúškami a stali sa čerstvými absolventmi, ktorí majú bohaté znalosti nielen z oblasti sociálnej práce, ale aj psychológie a manažmentu neziskových organizácií. Ako „dobrovoľníci-odborníci“ sú schopní viesť ďalšie tímy dobrovoľníkov a rozšíriť tak zázemie,  ktoré môže deťom v detských domovoch priniesť úľavu v podobe stabilného a dlhodobého podporného vzťahu.

„Študenti Anjelskej akadémie už počas svojho vzdelávania navštevujú deti v detských domovoch, pripravujú pre nich program a trávia s nimi voľný čas, takže sú to ľudia, ktorí majú aj praktickú skúsenosť. Štúdium prehlbuje ich vzdelanie a otvára im širšie súvislosti práce s opustenými deťmi, pretože deti vyrastajúce v detských domovoch majú špecifické potreby,“ vysvetľuje Katarína Hlavandová z Úsmevu ako dar.  

Program 5. ročníku Anjelskej akadémie pozostával z prednášok, diskusií a zážitkových aktivít. Študenti I. aj II. ročníka mali možnosť sa oboznámiť s problematikou vzťahovej väzby, syndrómu vyhorenia, syndrómu CAN (Child Abuse & Neglect), dobrovoľnej pomoci náhradným rodinám, či mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti.

Odborný program zabezpečilo 6 skúsených lektorov:

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.,  predseda spoločnosti Úsmev ako dar.
Dr. Andrej Argáš, zriaďovateľ Liečebno-výchovného sanatória v Senci
Mgr. Andrea Hudeková, psychologička, DeD Pečeňady, lektorka programu PRIDE
PaedDr. Miroslava Jánošíková, vychovávateľka, DeD Brána do života
Mgr. Emília Bezáková, PhD., manažérka odborných činností, Úsmev ako dar
Mgr. Katarína Hlavandová, manažérka Anjelskej akadémie, Úsmev ako dar

Zážitkové aktivity boli orientované na dieťa, jeho vnímanie a prežívanie, no tiež na tímovú spoluprácu. Záverečné skúšky pre oba ročníky pozostávali z teoretickej i praktickej časti. V teoretickej časti sa museli dobrovoľníci osvedčiť v znalostiach vývinovej psychológie, patopsychológie dieťaťa, sociálnej práce a manažmentu dobrovoľnej práce s deťmi.  Praktická skúška preverila schopnosti dobrovoľníkov v modelových situáciách a konkrétnych zadaniach.

„Väčšinou sa anjelskej činnosti, teda dobrovoľnej práci s deťmi v domovoch, venujú mladí ľudia, ktorí ešte nemajú vlastné rodiny a štúdium na vysokých školách im poskytuje dostatok voľného času, o ktorý sa môžu podeliť. No pomerne často sa nám stáva aj to, že ľudia pri svojom záujme o deti z detských domovov vytrvajú, aj keď si už založia rodiny a majú pracovné povinnosti. Každá dobrovoľná pomoc je vítaná, no tá dlhodobá je o to cennejšia,“ dodáva Katarína Hlavandová.

Dobrovoľníctvo zohráva v systéme starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej biologickej rodiny dôležitú úlohu. Je preto potrebné dať dobrovoľníkom, ktorí s týmito deťmi prichádzajú do styku, systematické vzdelávanie, priestor na výmenu skúseností, názorov, postojov a možnosť ʽprofesijného rastu’. Iba tak budú môcť opusteným deťom poskytnúť to, čo skutočne potrebujú – dlhodobú, oduševnenú a kvalifikovanú oporu.
Anjelská akadémia sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

AA leto 2013 007

 

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.                
PR manažérka SPDDD Úsmev ako dar            
mob: 0903 781 744                        
                        
www.usmev.sk  

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.