Я студент з України і мені потрібна допомога

Projekt budovania siete podpory a pomoci rodine a dieťaťu vďaka Nadácii J&T

Nízkopríjmové rodiny čelia obrovskému tlaku, ktorý u nich často spôsobuje vážne narušenie rodinného života a vedie k neschopnosti  zabezpečiť pre deti bezpečný domov tak, aby boli napĺňané ich základné životné potreby. Hlavne prestávajú voči deťom prejavovať porozumenie ich potrebám, istotu  a lásku, ktorá je  pre ich zdravý psychický  vývin  rovnako dôležitá ako potrava pre fyzický vývin. Často sa rodiny v tejto zložitej situácii stávajú bezdomovcami. V súčasnosti v dôsledku hospodárskej krízy sa stále viac takýchto rodín dostáva do hmotnej a sociálnej núdze. Prichádzajú k nám s rôznymi prosbami a problémami, ktoré im pomáhame riešiť.

Program tútorstva je určený na pomoc práve takýmto rodinám, kde hrozí  vyňatie dieťaťa z rodiny. Tútori sú fyzické osoby alebo rodiny, ktoré budú na základe vzťahov založených na dôvere ponúkať pomoc, podporu, porozumenie a rešpekt. Pomáhajú rodinám  a deťom prekonať problémy a sklamania  a spolu s nimi tiež slávia úspechy. Je to pomoc pre lepšiu perspektívu a otvorenú budúcnosť rodiny a jej detí a pomoc pri zabezpečení jej dlhodobosti a stability.

Cieľová skupina projektu:

  • Rodina v kríze, kde hrozí vyňatie dieťaťa.
  • Sociálne slabá rodina, ktorá sa v dôsledku hmotnej alebo sociálnej núdze nedokáže primerane postarať o dieťa, nedokáže mu zabezpečiť základné potreby a preto hrozí vyňatie dieťaťa/ detí z rodiny.

Ciele projektu:

  • Uschopniť (sfunkčniť) pôvodnú biologickú rodinu s cieľom zabrániť vyňatiu dieťaťa z rodiny.
  • Prostredníctvom RSK zaangažovať širokú rodinu dieťaťa s cieľom pomôcť rodine dieťaťa, aby zostala spolu.
  • Nájsť rodine tútora alebo tútorskú rodinu, ktorá bude ochotná venovať svoj voľný čas v prospech posilňovania dieťaťa a jeho rodiny.

Metódy realizované v rámci projektu:

  • Terénna sociálna práca – Sanácia rodiny
  • Rodinná skupinová konferencia
  • Sprevádzanie, poradenstvo, supervízia

Projekt bol realizovaný od 1.11.2012 do 30.6.2013.

Nadácia J&T nám na tento projekt poskytla sumu 20 000,-.

Do projektu sa zapojili 3 terénni sociálni pracovníci v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji. Títo sociálni pracovníci mali v starostlivosti 20 rodín a zrealizovali 8 Stretnutí rodinných kruhov.

Naše veľké poďakovanie patrí Nadácii J&T

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.