Я студент з України і мені потрібна допомога

V prievidzskej pobočke Úsmev ako dar sa aj počas leta venujú, v spolupráci s ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, projektu sanácií rodín, ktorým boli uložené predbežné opatrenia. Deti z týchto rodín boli predbežne vyňaté a umiestnené do detského domova či náhradnej osobnej starostlivosti, a to až do rozhodnutia súdu. Práve v tejto časovej lehote majú rodiny šancu upraviť svoje sociálne a materiálne pomery tak, aby sa deti mohli bezpečne vrátiť do ich starostlivosti.

K tomu im dopomáhajú aj sociálni pracovníci Úsmevu ako dar.
„V tejto chvíli pracujeme s deviatimi rodinami, ktoré boli do programu zaradené na základe odporúčania sociálnych kurátorov, a neskôr aj  nášho odporúčania,“ hovorí sociálna pracovníčka Úsmevu ako dar Mgr. Anna Kútniková.

Iniciačná fáza projektu spočívala v prvotnej analýze rodín, odporúčaní a plánov na základe podrobnej anamnézy, a tiež vo výbere tých rodín, pre ktoré by bola sanácia vhodným nástrojom na ozdravenie. Vybraných bolo pôvodne osem rodín, deviata vstúpila do projektu o niečo neskôr, už počas jeho trvania. Najčastejšie dôvody, ktoré viedli k vyňatiu detí, predstavovali: strata bývania v dôsledku narastajúcich dlhov na nájomnom, nezamestnanosť rodičov,  nevyhovujúce bytové podmienky či nestabilné bývanie, alebo, napríklad, zanedbávanie dieťaťa z dôvodu psychiatrickej diagnózy matky.
 
Samotnú spoluprácu s rodinami otvorila úvodná návšteva za prítomnosti sociálnych kurátorov, kde sa s klientmi podpísala zmluva o poskytovaní sociálneho poradenstva. Rodiny sa dozvedeli, ako dlho projekt potrvá, čo bude jeho náplňou a k čomu by mal viesť. Zároveň boli oboznámené, že svoju účasť v projekte môžu podľa vlastného uváženia ukončiť. Potom už nasledovala sociálna diagnostika, vypracovanie plánov pre konkrétne rodiny a zhotovenie tzv. ekomáp, ktoré zaznamenávajú sociálnu sieť vzťahov okolo rodiny, predstavujúcu potenciálnu podporu pri úprave rodinného prostredia.

Práca s rodinami v tejto fáze projektu zahŕňa terénnu sociálnu prácu, poradenstvo, sprevádzanie, materiálnu pomoc, no tiež intervenciu v akútnych situáciách, ktoré by rodina mohla vnímať ako záťažové.

„Nedávno sme  riešili víkendový pobyt detí, ktoré sú umiestnené v detskom domove a na víkend išli k matke. Rodina si potrebovala rozdeliť kompetencie a upraviť finančné hospodárenie tak, aby to zvládla a dokázala sa o dieťa primerane postarať,“ uvádza Anna Kútniková.

Okrem realizácie vopred stanoveného sociálneho plánu rodiny sa teda pracovníci usilujú vychádzať v ústrety aj aktuálnym potrebám rodín a napĺňať nielen dlhodobé, ale aj čiastkové ciele, ktoré krok za krokom povedú k odstráneniu kľúčových problémov. Projekt je stanovený na 8 mesiacov, začal sa v máji 2013 a potrvá do decembra tohto roku. Či je to dostatočne dlhá doba na to, aby sa rodinám opäť podarilo „postaviť na nohy“ a vytvoriť pre svoje deti primerané zázemie, sme sa opýtali sociálnej pracovníčky Jany Kocanovej.

„Proces sanácie je často krát dlhodobejší proces. Závisí to do istej miery aj od toho, v akej fáze sa rodina nachádzala pred vyňatím. Čím dlhšie tam patológie pretrvávali, tým ťažšie sa odstraňujú. No každopádne môžeme v rámci projektu naštartovať ozdravný proces, ktorý je nevyhnutný, ak sa má rodina svojho dieťaťa opäť ujať.“

Pracovníkov Úsmevu v Prievidzi motivujú, okrem iného, minuloročné skúsenosti, kedy aj na základe správ z ich práce s rodinou súd rozhodol o zverení dieťaťa späť do opatery rodičov. Aj tento rok terénni sociálni pracovníci veria, že sanácia umožní, aby sa niektoré deti vrátili k svojim rodičom, prípadne do starostlivosti blízkych príbuzných.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.