Я студент з України і мені потрібна допомога

Poskytovateľ KC SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11/01/2017 o 09:30 hod. v priestoroch Komunitného centra SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05/01/2016. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
 štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník komunitného centra sú:
Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník komunitného centra sú:
● Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
● Znalosť slovenského jazyka.
● Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).
Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
● osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.
● záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
● odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/02/2017.

 

Kompletné podmienky vźberového konania na stiahnutie TU

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.