Я студент з України і мені потрібна допомога

Pre dosiahnutie najlepších záujmov dieťaťa pri rodinných sporoch je nevyhnutá špecializácia súdov. Zhodli sa na tom na pracovnom stretnutí v dňoch 26.-27. apríla v Omšení sudcovia a odborníci na prácu s deťmi a rodinami.

Väčšina krajských súdov dodnes nemá senáty špecializované na rodinné právo. Rodinné spory, ktoré ovplyvňujú najmä deti, rozhodujú sudcovia, ktorí sa špecializujú na iné oblasti práva, často najmä na obchodné právo.

Senáty špecializované na rodinné právo má len Krajský súd v Košiciach a v Bratislave, ani tie však nestačia zvládať narastajúcu agendu. „Vytvorenie špecializovaného senátu sa prejavilo v skvalitnení rozhodovacej činnosti súdu. Sudca, ktorí chce robiť rodinnú agendu dobre, k nej totiž musí mať vzťah,“ povedala JUDr. Katarína Štignerová z Krajského súdu v Bratislave.
Väčšina okresných súdov, najmä väčších, už je špecializovaná, okresní sudcovia tak vďaka praxi vedia lepšie posúdiť situáciu v rodine a rozhodnúť v sporných prípadoch. Krajské súdy však ich rozsudky často menia.
„O špecializácii súdov dnes už nemôžeme hovoriť ako o možnosti, je to nevyhnutnosť,“ povedal predseda Spoločnosti Úsmev ako dar Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Na stretnutí sa hovorilo aj o potrebe viac zapojiť do riešenia rodinných sporov mediátorov. Prostredníctvom nich by sa dali riešiť niektoré spory, najmä tie, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti po rozvode, ale aj majetkové spory rozvádzajúcich sa manželov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny chcú mediáciu využívať aktívnejšie. Podľa údajov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v minulom roku odporučili úrady mediáciu v 292 prípadoch, len v 40 prípadoch sa však realizovala.
Zamestnanci úradov nie sú akreditovanými mediátormi, klienti teda mediátorov musia hľadať mimo úradoch a za ich služby platiť. V súčasnosti však už akreditované vzdelávanie v mediácii absolvuje 140 zamestnancov úradov práce, sov. vecí a rodiny.

Stretnutie v Omšení už po štvrtý raz zorganizovala Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s ministerstvom spravodlivosti. Zúčastnili sa ho sudcovia, sociálni pracovníci z Ústredia a úradov práce a zástupcovia ministerstva práce, soc. vecí a rodiny a ministerstva spravodlivosti, ako aj ďalší odborníci na prácu s deťmi, najmä z detských domovov a krízových centier.

Hovorilo sa aj o novej rekodifikácii občianskeho zákonníka, najmä časti rodinné právo a o praktických problémoch sudcov pri určovaní výživného povinným rodičom.
Zástupcovia detských domovov a krízových centier upozornili sudcov na stále príliš dlhé lehoty rozhodovania súdov o zverení dieťaťa osvojiteľom, pestúnom či o rozhodnutí o jeho návrate k biologickým rodičom. Prax ukazuje, že len tri mesiace trvá, kým sudcovia vytýčia prvé pojednávanie, dieťa počas tejto doby môže chodiť k novým či k biologickým rodičom len na krátkodobé návštevy.

Kontakt pre ďalšie informácie o seminári:
Andrea Hajdúchová
Tel.:/Fax: +421-2-638 15 208
+421-910 781 775
E-mail:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.