Я студент з України і мені потрібна допомога

Už viac ako rok funguje iniciatíva „Domováci domovákom“. Jej hlavným cieľom je pomoc bývalých, súčasným deťom z detských domovov respektíve už mladým dospelým. Založili ju bývalí „domováci“, ktorí tiež pri odchode z detského domova prežívali ťažké obdobie osamostatnenia.

Na podnet tejto iniciatívy a v súvislosti s potrebami detí vyrastajúcich v detských domovoch sme zorganizovali celoslovenskú konferenciu na tému „Róm vyrastajúci v detskom domove“.

“.

Zúčastnili sa na nej mladí dospelí vyrastajúci v detských domovoch, ľudia, ktorí vyrastali v detskom domove v minulosti, zástupcovia štátnej správy, zástupca riaditeľov detských domovov, tiež ľudia z externého prostredia. Sformovali sme pracovnú skupinu, ktorej cieľom je pripraviť odporúčania zamerané na poznávanie, prijatie a rozvoj rómskej identity u detí a mladých ľudí rómskeho etnika vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti.

Pozitívna identita je základná ľudská potreba, ktorú je potrebné napĺňať pre zdravý vývin jedinca. Viac ako 60 % detí umiestnených v inštitucionálnej starostlivosti je rómskeho pôvodu, resp. vykazuje znaky  rómskej etnicity, pričom podľa nášho posledného výskumu, toto číslo stúpa. Napriek tomu, inštitucionálna starostlivosť nedisponuje aktivitami a programami špecificky zameranými na poznanie, prijatie, podporu a rozvoj etnickej identity detí. Tieto potom v dospelosti a formovania si vlastného života sú vykorenené a nevedia sa zaradiť ani medzi „väčšinové“ obyvateľstvo, ani ku Rómom.

V rámci konferencie sa vytvoril priestor na posilnenie sebavedomia a budovanie pozitívneho sebaobrazu detí aj v súvislosti s ich rómskym pôvodom.

Výstupy z konferencie a neskôr aj z pracovných stretnutí budú prezentované na regionálnych a celoslovenských konferenciách a odborných podujatiach, ktoré každoročne naše občianske združenie realizuje.

Počet účastníkov konferencie: 84

 domovaci domovakom003domovaci domovakom001 domovaci domovakom002

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.