Я студент з України і мені потрібна допомога

Ponúkame Vám poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa. Podpora zdravého utvárania vzťahovej väzby a jej uzdravovania v prípade, že bol vývin väzobného správania v ranom vývine dieťaťa narušený, je jednou kľúčových úloh v terapeutickej starostlivosti o deti a ich rodiny. Tejto téme je plným právom potrebné venovať náležitú pozornosť a systematicky rozvíjať kompetencie – schopnosti a zručnosti rodičov, náhradných rodičov, ako i odborných, výchovných pracovníkov a profesionálnych rodičov v systéme náhradnej starostlivosti, podporovať u detí s ohrozeným vývinom vytváranie podmienok pre bezpečné pripútavanie a eliminovať dopady nepriaznivého väzobného správania, ktoré znemožňuje deťom – neskôr budúcim dospelým a rodičom – zdravé fungovanie.

Poruchy attachmentu deťom preukázateľne sťažujú uspokojivé sociálne fungovanie v aktuálnych vzťahoch, limitujú ich vývin a následne im bránia úspešne fungovať v samostatnom živote. 

V súčasnosti v strednej Európe o komplexnej terapii porúch attachmentu vie len málokto a máločo a potreba je pritom veľká. Zvlášť v systéme náhradnej starostlivosti je na Slovensku potreba mimoriadne veľká. Pokiaľ hovoríme o attachmentovej terapii myslíme tým Attachment focused family therapy (AFFT) Daniela Hughesa s dôrazom na tú časť týkajúcu sa detí v náhradní starostlivosti, Dyadic developmental psychotherapy (DDP) https://ddpnetwork.org/; vo svete sú dostupné a iné typy attachmentovej terapie, napr. v Nemecku je dostupný program K.H. Brisha, ale ten sa netýka špeciálne náhradnej starostlivosti.
Výcvik DDP na poradenskej úrovni je určený pre odborníkov, ktorí s deťmi a rodinami pracujú poradensky, nie terapeuticky.

Program výcviku zahŕňa všetky hlavné témy, ktoré sú s témou attachmentu spojené, ako je teória attachmentu, komplexná vývojová trauma a jej vplyv na vývoj mozgu dieťaťa, lektori predstavia princípy a nástroje terapeutického rodičovstva (vychovávateľstva), ako aj jednotlivých špecializovaných terapeutických metód, ktoré sa využívajú pri práci s deťmi s poruchami attachmentu, DDP, terapia hrou, filiálna terapia, theraplay, dotyková terapia, nie sú mienené ako terapeutický výcvik ale ako informácia pre poradenskú prácu s využiteľnými nástrojmi, ktoré si pod supervíziou budú môcť účastníci počas výcviku osvojiť. Zvláštna pozornosť sa bude venovať spracovaniu histórie dieťaťa, kontaktom dieťaťa s jeho biologickou rodinou, školským problémom detí s poruchami attachmentu a poruchám správania. Na takmer všetkých stretnutiach je priestor pre supervíziu využívania naučených postupov.

Výcvik pozostáva z 8 tematických stretnutí v celkovom rozsahu 17 dní výcviku a 7 dní supervízie (192 hodín výcviku) s certifikovanými lektorkami v jednotlivých výcvikových témach – Mgr. Janou Kovařovičovou, ktorá je v strednej Európe zatiaľ jedinou účastníčkou medzinárodne certifikovaného lektorského výcviku DDP a jej kolegyňami – špecialistkami v daných témach (PaeDr. Petra Pávková, Mgr. Jolana Prušková, Mgr. Barbora Petránková, Mgr. Zuzana Tatárová, Mgr. Gabriela Vykypelová a další).

Prvé stretnutie výcviku sa koná 27. – 29. mája 2020 a bude prebiehať v novovybudovanom pavilóne jezuitského areálu v nádhernej rozľahlej záhrade kaštieľa v Ivanke pri Dunaji na Námestí Padlých hrdinov 7. V prípade záujmu o danú tému, rezervujte si, prosíme, tieto záväzné termíny v roku 2020.

28. apríl 2020 – celodenný odborný seminár so zakladateľom DDP Danielom Hughesom, ktorý má 40 ročnú prax v terapeutickej práci s deťmi a rodinami
27. – 29. máj 2020 – 1. výcvikové stretnutie
21 .- 23.október 2020 – 2. výcvikové stretnutie
16. – 18. december 2020 – 3. výcvikové stretnutie

Nasledujúcich 5 výcvikových stretnutí prebehne v priebehu roka 2021 (február, apríl, jún, september, október 2021)

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.