Я студент з України і мені потрібна допомога

 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon KC: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar   v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ITMS 2014+:312041Y403)

Poskytovateľ KC:   Ševčenkova  21, 851 01 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Spôsob realizácie výberového konania:  osobný pohovor

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.10.2021  o  9:00 hod. do 12:00 hod., v priestoroch Komunitného centra SPDDDD Úsmev ako dar, Madačova 3,  034 01 Ružomberok

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na doručovaciu adresu : Komunitné centrum SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok .

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.10.2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Pre všetky informácie kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.