Я студент з України і мені потрібна допомога

11. júna 2014 sa vo Veľkej aula VŠZaSP sv. Alžbety, Námestie 1. mája 1 v Bratislave uskutoční už 8. ročmík konferencie Prenatálne dieťa. Témy tohtoročnej konferencie sú: 1. Význam súrodeneckých vzťahov, 2. Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch a 3. Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín. Tešíme sa na Vás.

 

Organizátori:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ústav a Katedra prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety

Témy:
1. Význam súrodeneckých vzťahov
2. Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch
3. Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín

Vedecký a organizačný výbor:
prof. MUDr. Peter G. Fedor- Freybergh, PhD., Dr.h.c. mult.
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
Mgr. Emília Bezáková, PhD.
Mgr. Mária Kováčová
Ing. Eva Bodnárová
Mgr. Zuzana Okálová
Ing. Božena Dorocáková

Časový harmonogram konferencie:
8:30 – 9:30 registrácia
9:30 – 11:00 otvorenie konferencie, prednášky prof. MUDr. Peter G. Fedor – Freybergh, PhD., doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD., prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
11:00 – 11:30 prestávka, coffee break
11:30 – 13:00 prednáškový blok 1 „Význam súrodeneckých vzťahov“, diskusia
13:00 – 14:00 obedná prestávka
14:00 – 15:00 prednáškový blok 2 „Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch“, diskusia
15:00 – 15:15 coffee break
15:15 – 16:30 prednáškový blok 3 „Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín“, diskusia
16:30 záver konferencie

Registrácia:

!!! keďže kapacita priestorov auly VŠZaSP sv. Alžbety je obmedzená na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať cez link

https://docs.google.com/forms/d/1ZsCdjtBSuUTneuHg0CnXlnThK1SBK2ZPVT2J1za9-GQ/viewform

Účastnícky poplatok 10€ sa bude uhrádzať v rámci registrácie v čase od 8:30 do 9:30 hod. Táto suma nezahŕňa obed.

Presný program konferencie Vám zašleme v najbližších dňoch. Všetky informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk alebo na www.usmev.sk

Prípadné otázky na telefónnom čísle 0904 486 804, resp. na

 

Predbežný program konferencie Prenatálne dieťa 8

(11. júna 2014, Veľká aula VŠZaSP sv. Alžbety, Námestie 1. mája 1, Bratislava)

8.30  –  9.30  registrácia

9.30 – 11.00 otvorenie konferencie, prednášky

9.30-9.40  úvodný príhovor prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

9.40-10.00  prof. MUDr. Peter G. Fedor- Freybergh, PhD., Dr.h.c. mult.

(riaditeľ Ústavu pre- a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied)

„Rodina ako základ kontinutity a dialógu v živote.“

10.00-10.20  doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.

(prednosta Kliniky detskej psychiatrie LF UK a DFNsP Bratislava)

„Syndróm CAN v realite.“

10.20-10.40  MUDr. Ján Šuba, PhDr. Zuzana Hradečná, MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

(Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LFUK, Bratislava)

„Úzkosť, úzkostné poruchy, vzťahová  väzba.“

10.40-11.00  prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

(predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar) „Vzťahová väzba u súrodencov.“

11.00 -11.30 prestávka, coffee break

11.30  – 13.00 prednáškový blok I „Význam súrodeneckých vzťahov“, diskusia

11.30-11.50  doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.

(zástupkyňa vedúceho Katedry psychológie VŠZaSP sv. Alžbety) „Vplyv citového zázemia súrodeneckých vzťahov na životný štýl.“

11.50-12.10  PhDr. Katarína Výbochová

(riaditeľka Detského domova Nezábudka, Dunajská Streda) „Úloha súrodencov pri zachovaní vzťahov a životného kontinua.“

12.10-12.30  Mgr. Andrea Hudeková

(psychologička, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar )

„Na čo mi je sestra? Súrodenecké konštelácie a ich špecifiká v náhradnej starostlivosti.“

12.30-12.40  Mgr. Emília Bezáková, PhD.

(Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar)

„Súrodenecké väzby v náhradnej starostlivosti z pohľadu vlastnej skúsenosti.“

12.40-12.50  Milan Daniel

(pohľad náhradného rodiča)

„Vzťahová disciplína súrodeneckých skupín a jednotlivca v náhradných rodinách .“

12.50-13.00 diskusia

13.00 – 14.00 obedná prestávka

14.00 – 15.00 prednáškový blok II „Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch“,, diskusia

14.00-14.15  Mgr. Mária Vargová

(Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny)

„Starostlivosť o deti s psychiatrickým ochorením v systéme ústavnej starostlivosti – štatistické ukazovatele, možnosti detského domova a psychologickej pomoci.“

14.15-14.30  Mgr. Gabriela Švecová – špeciálna pedagogička, Mgr. Peter Dujava vychovávateľ (Detský domov Studienka)

„Zrod špecializovanej skupiny pre deti s duševnou poruchou.“

14.30-14.45  Mgr. Iveta Vőrősová – vychovávateľka, Mgr. Iveta Rebrošová – sociálna pracovníčka (Detský domov Dedina Mládeže)

Mgr. Milota Brndiarová – zdravotná sestra a koordinátorka špecializovanej skupiny, Janette Laššáková – vychovávateľka (Detský domov Škovránok)

„Príklad dobrej praxe – prípadová štúdia malej Kristínky.“

14.45-14.55  PhDr. Michaela Kucharčík – psychologička, Mgr. Žaneta Janišová – riaditeľka (Detský domov Detské mestečko)

„Zánik špecializovanej skupiny – integrácia, odchod  dieťaťa zo špecializovanej skupiny pre deti s duševnou poruchou.“

14.55-15.00  diskusia
15.00 – 15.15 coffee break

15.15 – 16.30 prednáškový blok III „Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín“, diskusia

15.15-15.35  Košinová  L.- fyzioterapeut, Borská M.- fyzioterapeut, MUDr. Kováčová E.

(Špecializovaný liečebný ústav „Marina “ š. p., Kováčová – kúpele)

„Autoreflexné zapojenie hlbokého stabilizačného systému, prenatálne a postnatálne terapeutické polohy.“

15.35-15.50  Mgr. Milena Lengyelová

(Detský domov Ilava – Klobušice, riaditeľka)

„Využitie prístupov terapie reality v detskom domove.“

15.50-16.05  Mgr. Nikola Dudová

(psychologička, náhradný rodič)

„Terapeutické metódy u detí v náhradnej starostlivosti – skúsenosti náhradnej mamy.“

 16.05-16.20  Mgr. Veronika Mrázová, Mgr. Eva Pacherová

(Liečebné pedagogičky, Detský domov Svetluška, Banská Bystrica)

„Snoezelen – multisenzorická miestnosť v detskom domove.“

16.20-16.30  diskusia

16.30 záver konferencie

 

Pozn. zmena programu vyhradená

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.