Я студент з України і мені потрібна допомога

„Rodina je … teta a ujo, Peťo, Zuzka, Veronika a ja a moja mama …“

Marek, 5 rokov (vyrastá v pestúnskej rodine)

Program PRIDE

Príprava sa realizuje prostredníctvom programu PRIDE. Ide o zážitkový program, ktorý sa opiera o emocionálnu stránku človeka a jeho zážitkové skúsenosti. Umožňuje dospelým spoznať svoje schopnosti, aby mohli účinne pomáhať deťom vyrovnať sa so svojou minulosťou, prijať prítomnosť a pripraviť sa na samostatnú budúcnosť. Základným princípom programu je presvedčenie, že hodnota rodinného života pre deti je veľmi dôležitá, a že dieťa sa plnohodnotne môže rozvíjať len v úprimnom a hlbokom vzťahu s dospelým – rodičom, ktorý zabezpečuje jeho potreby.  Tento názov je vytvorený zo začiatočných písmen slov (pride z angl. = hrdosť) :

Parent (Rodič)
Resources (Zdroje)
Information (Informácie)
Development (Rozvoj)
Education (Výchova)

Rozhodnutie stať sa náhradným rodičom je veľmi závažným rozhodnutím, ktoré zanecháva svoju stopu na ďalšom živote dieťaťa a celej jeho náhradnej i biologickej rodiny, nech sa už uberá ktorýmkoľvek smerom. A s týmto ide ruka v ruke naše presvedčenie, že takému závažnému rozhodnutiu by mala predchádzať veľmi dôkladná príprava. A to príprava spočívajúca v odovzdávaní všetkých potrebných informácii ale i sprostredkovaní zážitkov a dojmov, ktoré s výchovou detí v náhradnej rodinnej starostlivosti súvisia.

Prípravu k náhradnému rodičovstvu v tomto zmysle efektívne zabezpečuje výcvikový program PRIDE. Jeho prostredníctvom sa ktokoľvek môže vcítiť do pocitov biologickej matky, ktorá tvrdo pracuje na tom, aby sa jej dieťa vrátilo domov, do pocitov náhradného rodiča a jeho obáv, do pocitov dieťaťa, ktoré nerozumie dianiu okolo seba. A prečo? Jednoducho preto, aby si záujemcovia o náhradné rodičovstvo mohli vyskúšať rolu náhradných rodičov vopred a dospeli tak k nasledovným rozhodnutiam:

  • Moje rozhodnutie stať sa náhradným rodičom je správne a pevné.
  • Potrebujem si ešte zvážiť toto rozhodnutie – možno chcem niečo iné.
  • Som si istý, že moje rozhodnutie vziať si dieťa do mojej opatery ho uchráni pred ďalšou stratou alebo rozpadom a uvedomujem si, že už zažilo dosť vnútorných zranení.
  • Výcvikový program PRIDE posilňuje aj vzťahy medzi pestúnskymi rodičmi a osvojiteľmi dieťaťa. Možno dokonca niektorí z tých, ktorí sa stanú pestúnmi, sa rozhodnú dieťa si neskôr osvojiť. Alebo naopak, osvoja si dieťa z nejakej inej pestúnskej rodiny. Program PRIDE prináša účastníkom uvedomenie si, o koľko môže byť potom tento „presun“ pre dieťa jednoduchší.

Ako prebieha v praxi výcvikový program PRIDE?

Program PRIDE sa skladá z 30 hodín, rozdelených do 9 stretnutí, väčšinou 1x týždenne. Stretnutia sa realizujú skupinovo (10 – 15 účastníkov). Súčasťou sú aj 3 individuálne konzultácie, rozhovory vo vašom domácom prostredí. V celom procese sa vám venujú dvaja odborníci (skupinovo a tiež individuálne) a sprevádzajú vás zážitkovým procesom. Po ukončení výcviku a vzájomnom zhodnotení, vám bude udelený certifikát – potvrdenie, či ste pripravení a chcete prijať do svojej rodiny dieťa iných rodičov. Avšak ani po ukončení výcviku PRIDE nezostávate sami. Tréneri vám naďalej budú pomáhať pri príprave na prijatie dieťaťa a budú vám odbornou oporou aj po jeho prijatí.

PRIDE vám pomôže vidieť potreby detí a získať schopnosti, ako tieto potreby môžete naplniť. Keď sami uznáte, že chcete konať, nebojte sa a napriek všetkým pochybnostiam príďte na stretnutia. Veríme, že PRIDE vám pomôže rozhodnúť sa.

Program PRIDE sa vyvinul z dlhoročného projektu iniciovaného štátnymi i neštátnymi subjektmi venujúcimi sa otázkam starostlivosti o deti v štáte v Illinois v USA. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar tento program prijala a aplikuje ho pri starostlivosti o dieťa a jeho rodinu od roku 2002.

ciele programu PRIDE

1. Uspokojiť a naplniť všetky vývinové i špecifické potreby detí umiestnených v náhradných rodinách.
2. Posilniť a podporiť všetky rodiny okolo dieťaťa – biologickú, širšiu i náhradnú.
3. Zvýšiť kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom efektívneho náboru, prípravy a tréningu, vzájomného hodnotiaceho procesu a sústavného rozvoja zručností náhradných rodičov.

Cieľové skupiny programu PRIDE

a.) náhradní rodičia -zlepšenie kvality ich pripravenosti na náhradné rodičovstvo,
b.) vychovávatelia a odborní pracovníci,
c.) biologickí rodičia detí – rozvoj ich rodičovských zručností.