Я студент з України і мені потрібна допомога

Vďaka finančnej podpore Európskej komisie v rámci programu Mládež v akcii môže košická pobočka SPDDD Úsmev ako dar pre svojich dobrovoľníkov zrealizovať v druhý novembrový týždeň medzinárodný projekt Care and smile in action.

Dobrovoľníctvo zohráva v procese rozvoja modernej občianskej spoločnosti dôležitú úlohu a je prínosom organizácií pôsobiacich v treťom sektore. Väčšina dobrovoľníckeho úsilia sa sústreďuje do oblasti sociálnych služieb. Jedným zo stimulov participácie mladých ľudí je sieťovanie. Vzhľadom k týmto skutočnostiam si uvedomujeme dôležitosť dať mladým ľuďom – účastníkom mládežníckej výmeny – priestor na výmenu skúseností, názorov, postojov a možnosť “profesijného rastu’’ formou neformálneho vzdelávania.

Care and Smile in action“ je projekt mládežníckej výmeny dobrovoľníkov slovenskej neziskovej organizácie Úsmev ako dar a neformálnej skupiny mladých ľudí – dobrovoľníkov z Ukrajiny. 6-dňovej výmeny organizovanej hostiteľskou krajinou na Slovensku sa zúčastní 20 mladých ľudí. Myšlienka projektu vychádza zo základných priorít ich dobrovoľníckej činnosti. V súlade s európskym rokom dobrovoľníctva a jeho sloganom „Staň sa dobrovoľníkom, zmena je v tvojich rukách“ sa títo mladí ľudia stali dobrovoľníkmi, aby zmenili svet detí z detských domovov. Alebo inak povedané – táto výmena je nástrojom na sieťovanie pre pomoc „deťom v sieti“.

Cieľom dobrovoľníckych programov zameraných na prácu s deťmi z detských domovov resp. dobrovoľnícka činnosť mladých ľudí zapojených do výmeny je prispieť k vytvoreniu všestranne rozvinutej, zrelej osobnosti dieťaťa v detskom domove, schopnej budovať si kladné životné hodnoty a začleniť sa do života. Cieľom tohto projektu je preto prispieť k rozvoju osobnosti dobrovoľníka, budovaním kladných hodnôt, postojov a výmenou skúseností s rovesníkmi so spoločným záujmom, aby boli schopní aktívne participovať na riešení života detí čeliacim sociálnemu vylúčenie.

Pôjde o výmenu skúseností s interkultúrnym rozmerom prostredníctvom prezentácií, interaktívnych workshopov a outdoorových aktivít. Projekt svojimi diskusiami na témy:

– dobrovoľníctvo v sociálnej Európe,
– porovnávania uvedenej sociálnej problematiky v zapojených európskych krajinách,
– skúsenosti s manažmentom dobrovoľníckych programov pre deti z detských domovov, má dopomôcť k osobnostnému rozvoju účastníkov ako aj rozvoju zručností vyplývajúcich z ich statusu „dobrovoľníka“.

Michaela Sabolová
Koordinátor dobrovoľníckych a detských programov
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.