Я студент з України і мені потрібна допомога

Regrantingový systém Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ďalej len Spoločnosť Úsmev ako dar) je vypracovaný na základe zásad štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR a na základe vytvorených podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou a v súčinnosti s platnou smernicou o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MŠ SR a ostatných platných dokumentov súvisiacich s poskytovaním dotácii na príslušný rok.

Dotácia MŠ SR je určená v rámci organizácie Spoločnosť Úsmev ako dar najmä na priamu prácu s deťmi a mládežou. Položka priama práca s deťmi a mládežou pre nás zahŕňa:

  • podujatia a s nimi vzniknuté výdavky organizované regionálnymi pobočkami, ich klubmi a anjelskými tímami (organizovanie rozvojových pobytov, víkendoviek, jednodňových podujatí, vzdelávacích aktivít, príprava a tlač materiálov, organizácia kurzov a pod.),
  • a na všetky ostatné aktivity s deťmi a mládežou, ktoré povoľuje vždy platná smernica na príslušný rok.

O celoslovenských výdavkoch a ich možnom dotovaní rozhoduje Predsedníctvo Spoločnosti v rámci celkového rozpočtu Spoločnosti Úsmev ako dar.

O prerozdelení dotácie pre nižšie zložky – rozhoduje Predsedníctvo v súčinnosti s manažérmi regionálnych pobočiek Spoločnosti vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov. Spoločnosť Úsmev ako dar poskytuje dotáciu na tie aktivity, ktoré je možné podporiť v zmysle platných dokumentov MŠ SR na finančnú podporu práce s deťmi a mládežou (najmä v zmysle smernice – Podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou) a na základe žiadosti nižších článkov Spoločnosti.

Suma, ktorá sa bude rozdeľovať v Spoločnosti priateľov Úsmev ako dar na priamu prácu s deťmi a mládežou v nasledujúcom roku bude známa po podpise výsledkov práce hodnotiacich komisií MŠ SR ministrom školstva a po ukončení odvolacích konaní.

Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar prerozdelí a použije najmenej 65% z poskytnutej dotácie na priamu prácu s mládežou, teda na pravidelnú a systematickú prácu v našich základných kolektívoch; na realizáciu a účasť na aktivitách pre mládež na Slovensku aj v zahraničí a taktiež na realizáciu a účasť na vzdelávacích aktivitách pre pracovníkov s mládežou na Slovensku a v zahraničí atď.

V prípade, že prijímateľ dotácie nedodrží niektoré z uvedených termínov a zásad (zaslanie podpísanej zmluvy, zaslanie aktualizovaného rozpočtu, vyúčtovanie dotovaných aktivít, včasná oprava chýb a iných vyššie uvedených termínov a zásad) predsedníctvo Spoločnosti v súčinnosti s regionálnymi manažérmi môže rozhodnúť o pomernom krátení pridelenej dotácie a rozhodnúť o pomernom krátení pridelenej dotácie v nasledujúcom roku.

Prípadné spory súvisiace s regrantigovým systémom Spoločnosti rieši predsedníctvo Spoločnosti, prípadne Valné zhromaždenie Spoločnosti.

Regrantigový systém Spoločnosti schválilo Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti konané v roku 2001 nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.