Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice 12. október 2017 – Stáva sa, že sa rodina alebo matka s dieťaťom sa ocitnú bez strechy nad hlavou. Vtedy hrozí, že bude dieťa umiestnené do detského domova. Tomu sa však snažia zabrániť centrá pre obnovu rodiny Dorka, ktoré oslavujú desaťročnicu svojho fungovania, počas ktorej pomohli stovkám rodín, deťom a mladým dospelým. V súčasnosti je na Slovensku päť takýchto centier, ktorých zriaďovateľom je organizácia Úsmev ako dar a Nadácia DeDo.

Ešte pred desiatimi rokmi na Slovensku neexistovalo miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku, v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, ktorí sa len ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž bol nútený smerovať v takom prípade do nocľahárne, prípadne útulku, a matka s deťmi do zariadenia núdzového bývania, niekedy v desiatky až stovky kilometrov vzdialenom meste. Centrá pre obnovu rodiny Dorka vznikli práve preto, aby poskytli dočasný domov rodičom s deťmi v ťažkej životnej situácii a pomohli im postaviť sa opäť na vlastné nohy. Napĺňať toto poslanie sa im darí už celých 10 rokov. K prvej Dorke, ktorá bola otvorená v roku 2007 v Košiciach, postupne pribudli podobné centrá vo Zvolene a Prešove, ktoré sa venujú krízovej intervencii a sú pre rodiny prvou pomocou. Ďalšie centrá ako Dom sv. Norberta v Jasove či centrum v Dunajskej Lužnej alebo plánované centrum v Košiciach v Šaci sú viac orientované na sociálne bývanie. Tieto centrá fungujú nielen ako útulky pre rodiny, ale aj domovy na polceste, útulky pre mladých dospelých či krízové strediská.

Prof. Jozef Mikloško„Sanácia rodín a práca so širokou rodinou dieťaťa je jediná reálna cesta k postupnému znižovaniu počtu detí v detských domovoch, preto vznikli tieto centrá pomoci. V Dorkách sa snažíme pomáhať rodinám, ktoré chcú a pokúšajú sa zmeniť svoju životnú situáciu. Za uplynulých 10 rokov sa nám podarilo pomôcť 255 rodinám, 469 deťom a 218 mladým dospelým, čomu sa veľmi tešíme, ale rodín, ktoré potrebujú pomoc je stále veľa, preto nás čaká ešte dlhá cesta,“ hovorí prof. Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Hoci zodpovednosť za riešenie problémov zostáva vždy na samotnej rodine, dôležitú úlohu tu zohrávajú aj sociálni pracovníci a ostatní zainteresovaní profesionáli, ktorí rodinám poskytujú sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, hľadanie zamestnania, psychologické poradenstvo či vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti. „Každodennou komunikáciou s rodinou a jej pozorovaním sa snažíme odhadnúť jej silné stránky a potreby, aby sme vedeli určiť, v ktorých oblastiach rodina potrebuje pomoc. Bez našich partnerov z tretieho či súkromného sektora, samospráv a cirkvi by sa to však nikdy nepodarilo v takomto rozsahu. Už len to, že sa dokázali všetky tieto kruhy spojiť, ukazuje, že rodina sa naozaj počíta a je dôležité chrániť ju,“ vysvetľuje Jozef Ondáš, predseda Správnej rady DORKA, n.o.

Centra Dorka oslavuju 10 vyrocieSvoju budúcnosť vidia Dorky v rozširovaní zamerania pomoci, a preto sa čoraz viac uberajú cestou sociálneho bývania a podnikania. Súčasťou pomoci mladým dospelým a matkám, sa tak stáva aj ich začlenenie na trh práce rozvojom rôznych pracovných zručností a návykov. „Cítime, že je čoraz viac mladých dospelých či matiek, ktoré sa nevedia uplatniť na trhu práce, preto sa im snažíme vytvárať príležitosti priamo v centrách Dorka, ale aj u našich partnerov. V sociálnom bývaní vidíme veľkú šancu pre tieto rodiny, bez takejto podpory by totiž dochádzalo oveľa častejšie k recidívam a všetko naše úsilie, ktoré sme venovali rodine v krízovom centre, by vyšlo nazmar,“ hovorí Radoslav Dráb, manažér pre zriadenie krízových centier, Úsmev ako dar. „Spoločnosti VSE Holding takmer 90 rokov prinášajú svetlo do domácností obyvateľov východného Slovenska. Naším aktívnym prístupom pomáhame nielen v akútnych situáciách, ale aj systematicky iniciujeme zmeny v sociálnom systéme pre ohrozené cieľové skupiny. Podporou žien a rodín z krízových centier sa nám darí vyrovnať ich šance pre lepšiu budúcnosť,“ povedala Andrea Danihelová zo spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., ktorá podporuje centrá už niekoľko rokov.

Obyvatelia dorka keTéme 10 rokov Centier pomoci deťom a rodinám – ako ďalej? sa venuje aj tohtoročná konferencia Mosty k rodine, ktorá sa koná pod záštitou Mariána Valentoviča, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem Košíc sa uskutoční aj v Bratislave (18.októbra) a v Banskej Bystrici (19. októbra) a účastníkom ponúkne množstvo informácií a priestor na zdieľanie skúseností v problematike starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej pôvodnej rodiny.
Viac informácií o centrách Dorka nájdete aj na stránke www.usmev.sk alebo na http://www.centrumdorka.sk/

Úsmev ako dar sa už 35 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.