Я студент з України і мені потрібна допомога

Cieľom návštevy zahraničnej delegácie z Veľkej Británie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. februára 2013 v Košiciach v rámci projektu Roma Matrix, bolo oboznámiť sa so situáciou Rómov v Košiciach a v regióne, ako aj so sociálnymi programami zameranými na začleňovanie rómskych komunít do majoritnej spoločnosti.

Účastníkmi cesty boli miestni politici a predstavitelia verejnej správy z miest Sheffield, Bradford, Rotherham a Leeds. V rámci pobytu na Slovensku sa stretli s námestníčkou primátora mesta Košice, zástupcami Úradu Košického samosprávneho kraja, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho navštívili aj materskú škôlku a komunitné centrum na košickom sídlisku Luník IX a osobnou návštevou v Detskom domove vo Veľkých Kapušanoch sa presvedčili o uskutočnených krokoch transformácie detských domovov na Slovensku smerom k rodinnému charakteru výchovy.

Pripravovaný projekt Roma Matrix, podporený Európskou komisiou, bude Úsmev ako dar ako partnerská organizácia realizovať od apríla 2013 do marca 2015 v spolupráci s britskou organizáciou Migration Yorkshire. Do projektu je zapojených 18 organizácii z 10 krajín EÚ.

Cieľom projektu je boj proti diskriminácii, rasizmu a opozičným postojom voči Rómom pomocou špecifických aktivít, integrácie a vzájomného pochopenia. Obsahom projektu je realizácia aktivít v Košickom kraji s rómskymi komunitami, ostatnou populáciou, štátnymi orgánmi a organizáciami pracujúcimi s Rómami.

Aktivity projektu zahŕňajú program rozvoja zručností rómskych detí žijúcich v detských domovoch zameraný na vstup do samostatného občianskeho života, workshopy zamerané na integráciu rómskych detí, mládeže a rodičov, program rozvoja zručností a individuálneho uplatnenia mladých Rómov po odchode z detského domova na trhu práce, mentorský program pre mladých Rómov realizovaný v spolupráci s úradmi a ďalšími organizáciami, sieťovanie organizácií a úradov pre riešenie otázok diskriminácie a integrácie Rómov do spoločnosti a aktivity pre budovanie pozitívneho imidžu Rómov v spoločnosti.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.