Я студент з України і мені потрібна допомога

Vďaka finančnej podpore mesta Košice a Európskej komisie v rámci programu Mládež v akcii mohla košická pobočka SPDDD Úsmev ako dar v novembri zrealizovať pre svojich dobrovoľníkov medzinárodný projekt Care and smile in action. Projekt bol zameraný na mládežnícku výmenu dobrovoľníkov slovenskej neziskovej organizácie Úsmev ako dar a neformálnej skupiny mladých ľudí – dobrovoľníkov z Ukrajiny.

Táto 6-dňová výmena bola nástrojom na sieťovanie pre pomoc „deťom v sieti“. Organizáciu zabezpečovala hostiteľská krajina na Slovensku v termíne od 10.11. do 15.11.2011 v Hoteli Dam v Košickej Belej, ktorej sa zúčastnilo 20 mladých ľudí. Títo mladí ľudia sa stali dobrovoľníkmi, aby zmenili svet detí z detských domovov.

Hlavná téma projektu znela: „Som dobrovoľníkom, som anjelom“ s podtitulom: “Volunteering opens up new dimension“. Odrážala potreby účastníkov, najmä: posilnenie dobrovoľníckych zručností, výmenu skúseností, získavanie nových informácií, postojov a prístupov pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Téma projektu bola premietnutá do obsahu prostredníctvom rôznych aktivít. Do programu projektu sme sa snažili začleniť čo najväčšiu škálu metód neformálneho vzdelávania: lámače ľadov, workshopy, diskusia, seminár, rolové hry, outdorové a športové aktivity, zážitkové učenie a učenie hrou. Tematický program obohatili aj hostia- odborníci z praxe, ktorých sme pozvali na aktivity. Účastníci mládežníckej výmeny absolvovali tiež exkurzie po detských domovoch.

Vzhľadom k hlavnej téme projektu sa účastníci zamerali na prezentáciu sociálnej reality v daných krajinách v súvislosti s problematikou opustených detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, na opis situácie sociálne znevýhodneného obyvateľstva v krajine, inštitucionálny systém, spôsob práce s cieľovou skupinou, na dôvody vedúce k sociálnemu vylúčeniu a postoje k sociálnej inklúzii. Zároveň mladí ľudia vystupujúci v projekte so sociálnym statusom “dobrovoľník’’ sa v procese realizácie projektu venovali otázkam významu dobrovoľníctva, a tak podporili myšlienku ERD 2011. Interkultúrny rozmer výmeny priniesol do dobrovoľníckeho priestoru novú perspektívu vnímania sociálnej reality. Podporil motiváciu mladých ľudí, vyvierajúcej z vedomia, že aj v inom európskom štáte sú ľudia, ktorí sa snažia o to isté.

I’m very thankful for this chance, which opened up to me many important and precious things, which I hope will be the key factors in realizing our work goals in Ukraine. The example, that was showed to us by Usmev ako dar left a big imprint on my heart, it lighted a spark in my soul. Everything is in our hands! We have the power to change the world! And now we are well on our way to our target. Less words, more actions – this is my new slogan! Yaryna ( vyjadrenie účastníčky projektu po jeho realizácii).

Dobrovoľnícka výmenaDobrovoľnícka výmenaDobrovoľnícka výmenaDobrovoľnícka výmenaDobrovoľnícka výmena

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.