Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej rodiny. Tešíme sa, že naše dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré prinášajú zlepšenie kvality života detí. 

Projekty realizujeme v období od septembra 2017 až do júna 2021. Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. Ponúkajú rodinám lepšiu perspektívu, otvorenú budúcnosť a pomoc pri zabezpečení dlhodobosti a stability. Dávajú im šancu stabilizovať ich rodinné prostredie a tým dať ich deťom šancu na lepší život.

Pre náhradné rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PARTNER 1 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216
Región: SR
a
Názov projektu: PARTNER 2 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G220
Región: BSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, vo verejnom aj v neverejnom sektore

Pre ohrozené rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PODPORA 1 – Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR
a
Názov projektu: PODPORA 2 – Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716
Región: BSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

loga projekt 

 

 

 

 

 

 

www.usmev.sk   www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk   

Foto: www.pexels.com

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.