Я студент з України і мені потрібна допомога

25. apríla sa v Diecéznom centre v Žiline stretli lídri 25 kresťanských organizácií Slovenska, ktoré pracujú s deťmi a rodinou. Organizátormi tohto podujatia boli: SPDDD Úsmev ako dar, VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra a Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Viva Network Slovensko a Fórum života. Kľúčovú tému predstavovala problematika súčasnej rodiny  v kontexte legislatívnom, spoločenskom a duchovnom. Stretnutia sa  zúčastnilo aj 6 poslancov Národnej rady SR: PhDr. Eva Hufková, Ing. Erika Jurinová, PhDr. Štefan Kuffa, Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc., Mgr. Branislav Škripek, Mgr. Richard Vašečka,  a poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská.

Žilinské stretnutie bolo prvým podujatím svojho druhu, na ktorom mali reprezentanti jednotlivých kresťanských organizácií príležitosť navzájom sa oboznámiť so svojimi aktivitami, prioritami a cieľmi. Vzhľadom na to, že išlo výlučne o organizácie pracujúce s deťmi a rodinou, ústrednou otázkou bola práve rodia,  prevládajúce trendy v  rodinnej politike, ale i spoločenskom povedomí. Rodina je špecifickým sociálnym prostredím, kde prebieha výchova detí a kde sa odovzdávajú základné hodnoty a postoje, ktoré formujú nielen individuálne životy, ale aj paradigmu spoločenského života. Tradičné predstavy o manželstve ako legalizovanom zväzku muža a ženy s cieľom splodenia a výchovy detí sú v súčasnosti vystavené viacerým liberálnym tendenciám, ktoré zavádzajú nové modely súžitia na úkor toho tradičného. Kresťanské spoločnosti vnímajú potrebu vyjadriť sa k týmto otázkam a hájiť svoju predstavu rodiny založenej na kresťanských princípoch.

„Rodinná politika je najdôležitejšou oblasťou politiky orientovanej na budúcnosť.  Spájajú sa v nej všetky fundamentálne princípy spoločnosti, ktoré nemôžu byť predmetom kompromisu. Odkedy ľudstvo existuje, vytvára rodina základ každej spoločnosti. Je postavená na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí sa o seba navzájom starajú a rozdávajú život, vychovávajú svoje deti, a tým umožňujú budúcnosť.“  MUDr. Anna Záborská; in: Quo vadis, slovenská rodina

Niektoré zásahy legislatívy v oblasti rodinnej politiky považujú kresťanské spoločnosti za neprospešné, či dokonca ohrozujúce. Rok 2013 je pre rodinu dôležitý aj z toho dôvodu, že sa pripravuje novelizácia Zákon o rodine č. 36/2005. Kresťanskí lídri Slovenska sa chcú tohto procesu aktívne zúčastniť a ponúknuť svoje východiská, návrhy a podnety vyplývajúce z pro-life a pro-family perspektívy.

Cieľom stretnutia kresťanských lídrov v Žiline nebola koordinácia aktivít zúčastnených organizácií, ale vytvorenie neformálnej platformy pre vzájomnú informovanosť a diskusiu. To v budúcnosti zabezpečí aj spoločný internetový portál, ktorý urýchli a sprehľadní komunikáciu medzi jednotlivými spoločnosťami. Ďalším konkrétnym výstupom je dohoda septembrového stretnutia na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, kde by mali všetci zaangažovaní predložiť konkrétne pripomienky a námety k zákonu o rodine.

„Som veľmi rad, že sa uskutočnila takáto konferencia. Bolo to asi prvý krát, kedy sa stretli mnohé organizácie kresťanského charakteru pracujúce s a pre rodinu. Kľúčové bolo aj to, že sme sa dostali do bodu, kedy chápeme, že potrebujeme viac spolupracovať, podieľať sa na niektorých dôležitých veciach spoločne. A druhý nesmierne dôležitý rozmer je ten, že sme pochopili a dohodli sa, že toto nie je len o ľudskej snahe, ale že sa potrebujeme spolu modliť a stáť v duchovnom zápase. Vďaka všetkým ktorí prišli,“ dodáva vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina Mário Tomášik.

Podujatie sa ukončilo spoločnou modlitbou za odpustenie a porozumenie v rodinách.

stretnutie lidrov 2013 001stretnutie lidrov 2013 002stretnutie lidrov 2013 003stretnutie lidrov 2013 004

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.