Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 18. a 19. apríla sa konali dve významné celoslovenské akcie, ktoré spoločnosť Úsmev ako dar zorganizovala za účelom skvalitnenia starostlivosti o deti v náhradnej starostlivosti a po jej ukončení. Keďže výstupy z týchto seminárov sú veľmi zaujímavé, zorganizovali sme 26.4. tlačovú konferenciu k týmto témam.

Na stretnutí odborníkov pracujúcich s mladými dospelými v Košiciach (18.4.2012) vznikla neformálna iniciatíva Strecha, zastrešujúca problematiku odchovancov detských domovov.

Seminár „Súrodenci v systéme náhradnej starostlivosti“ v Prešove (19.4.2012) priniesol niekoľko zásadných inšpirácií a námetov pre prácu so súrodeneckými skupinami v DeD a potvrdil naliehavosť udržiavania súrodeneckých väzieb.

Čo s mladými dospelými, ktorí opúšťajú detské domovy? Sú schopní sa samostatne, bez pomoci zaradiť do spoločnosti?
„Dôsledkom umelého prostredia, v ktorom mladí dospelí vyrastali, sa z nich stali ľudia hlboko citovo a sociálne poznačení. Bez našej pomoci si väčšina z nich so samostatným životom neporadí.“ (Mgr. Ľuboš Klimek)

Sú súrodenecké väzby detí v náhradnej starostlivosti naozaj také potrebné?
„Kvalitné súrodenecké vzťahy môžu zabrániť psychickým poškodeniam u detí, ak nefungujú väzby k rodičom.“ (Doc. MUDr. Jozef Hašto)

Dovoľte nám predstaviť niekoľko dôležitých skutočností k témam:
• iniciatíva Strecha na podporu mladých dospelých
Skladba detí v detských domovoch sa mení. Deti prichádzajú do systému náhradnej starostlivosti neskôr, čím sa znižujú ich šance na umiestnenie do náhradných rodín. Každý rok opustí detské domovy 400 až 450 mladých dospelých, čo je oproti minulosti stopercentný nárast. Vzhľadom na skutočnosť, že odchovanci detských domovov vyrástli v špecifických podmienkach, môžu mať problém s osamostatním sa a mnohokrát sú odkázaní na ďalšiu inštitucionálnu pomoc. Osobitú skupinu tvoria mladí dospelí s ľahkou mozgovou disfunkciou. Nepratia do domovov sociálnych služieb, ale ani do domovov na polceste, ktoré majú slúžiť ako odrazový mostík k samostatnému životu. Čo s mladými dospelými, ktorí nie sú plne samostatní, no, na druhej strane, ústavná sociálna starostlivosť by im znemožnila napĺňať aj tú kvalitu život, ktorej sú schopní? Dnes pre nich neexistuje špecializované zariadenie. Aby sme predišli bezprizornosti mladých dospelých v kritickom čase po odchode z DeD, je potrebné zabezpečiť súčinnosť viacerých inštitúcii, predovšetkým detských domovov a domovov na polceste. Len tak môžeme „ponechanosť na seba“ týchto ľudí zmeniť na skutočnú samostatnosť. Odborníci pracujúci s mladými dospelými v rôznych mestách Slovenska a v rôznych typoch zariadení sa stretli, aby sa dohodli na spoločnom postupe, ako preklenúť inštitucionálne a legislatívne medzery, ktorými odchovanci detských domovov môžu prepadnúť až na dno spoločnosti. Ich snaha vyústila do vzniku neformálnej iniciatívy Strecha. Vznikla tak platforma pre konkrétne riešenia a legislatívne návrhy v oblasti práce s mladými dospelými.

• súrodenci v systéme náhradnej starostlivosti
V detských domovoch pribúda čoraz viac detí zo súrodeneckých skupín. V roku 2011 tvorili približne 65 % z celkového počtu „domovákov“. Na druhej strane, priemerný počet detí umiestnených v náhradnej rodine sa dá vyjadriť číslom 1,3. Tieto štatistické údaje vypovedajú o skutočnosti, že otázka zachovania súrodeneckých väzieb sa týka stále väčšieho počtu detí, no náhradná rodinná starostlivosť nedokáže na to primerane reagovať. Máloktorý náhradný rodič je ochotný prijať do opatery viacčlennú súrodeneckú skupinu. Odborníci však zhodne zdôrazňujú potrebu zachovania a pestovania vzťahových väzieb súrodencov. Ako teda máme reagovať na narastajúci trend súrodeneckých skupín v náhradnej starostlivosti? Čo uprednostníme, biologickú pokrvnosť súrodencov alebo „psychosociálnu pokrvnosť“ jedného zo súrodencov a náhradnej rodiny? Vieme, že aj naďalej budú existovať prípady, v ktorých sa rozdeleniu súrodencov nedá predísť. Snahou spoločnosti Úsmev ako dar ale je, aby ich bolo čím menej. Jedným z riešení by mohlo byť aj aktívne vyhľadávanie náhradných a pestúnskych rodín ochotných prijať do opatery viacero súrodencov. Kvalitné súrodenecké vzťahy pomáhajú deťom v náhradnej starostlivosti prekonať dopady odlúčenia a straty.

Za priestory a pomoc s realizovaním tlačovej konferencie ďakujeme Hotelu Apollo na Dulovom námestí v Bratislave.

Slávka Liptáková

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.