Я студент з України і мені потрібна допомога

Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave je zriadené ako útulok pre rodiny a deti podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poslaním centra je pomáhať rodinám a mladým dospelým v krízových životných situáciách, do ktorých sa dostali. Kapacitu zariadenia je 20 osôb v 4 samostatných bytových jednotkách. Ochrana a podpora týchto rodín, ich celistvosť, funkčnosť a duchovná obnova sú základné ciele našej činnosti.

Každodenným kontaktom s rodinou, ich reálnym životom zistíme do akej miery je rodina schopná zabezpečiť potreby jednotlivých členov, s dôrazom na potreby detí. Východisko vidíme vo vytváraní dostatočne podnetného a bezpečného prostredia s takými podmienkami, ktoré im umožnia samostatný stabilný návrat do spoločnosti s využitím vlastných zdrojov a síl. Rodinám budeme poskytovať okrem diagnostikovania a nastavenia plánu práce a rozvoja rodiny, sprevádzanie v sociálnej, psychologickej, duchovnej a právnej oblasti, ale i rôzne vzdelávacie a psychosociálne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti rodiča, dieťaťa i rodiny ako celku.

V novembri 2017 sme začali stavebné a rekonštrukčné práce, ukončili sme ich v polovici februára 2018. V interiéri potom prebehli vodoinštalačné, elektroinštalačné práce a pokládka obkladov a podlahových krytín v celom Centre. Dobrovoľníci montovali nábytok, maľovali steny a postupne sme zariadili bytové jednotky. Slávnostné otvorenie a požehnanie priestorov Centra sa uskutočnilo 19. marca 2018.

Hlboká a úprimná vďaka patrí všetkým našim partnerom, právnickým aj individuálnym darcom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, aby sa náš sen stal realitou a mohli sme vybudovať takéto zariadenie aj v Bratislavskom kraji.

Podmienky prijatia

Postup pri podávaní žiadosti záujemcu o sociálnu službu v útulku – Centrum pre obnovu rodiny
Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov v nepriaznivej sociálnej situácii do zariadenia sociálnych služieb, útulku – Centrum pre obnovu rodiny je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Cieľové skupiny prijímateľov sociálnych služieb v útulku – Centrum pre obnovu rodiny, sú deti
a rodiny, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej krízovej životnej situácii, v sociálnej a hmotnej núdzi, v ohrození zdravia alebo bez prístrešia.

Žiadosť do zariadenia si môže podať:

• fyzická osoba z ohrozenej rodiny od veku 18,
• fyzické osoby v situácii sociálnej a hmotnej núdze s následkom straty bývania, alebo ktoré sa náhle ocitli v krízovej situácii a potrebujú dočasné bezpečné útočisko
• osamelý rodič s jedným dieťaťom alebo s viac deťmi,
• úplná rodina.

Žiadosť o prijatie do útulku je k dispozícii na stiahnutie TU.
K žiadosti je potrebné priložiť lekárske potvrdenie. Formulár lekárskeho potvrdenia si môžete stiahnuť tu.
Vyplnenú žiadosť môžete zaslať na e-mailovú adresu

Prehľad platieb za služby v útulku si môžete pozrieť TU.

Žiadateľ sa informuje o podmienkach prijatia do zariadenia:
• telefonicky / tel.č. 0903 781 786
• e-mailom /
• sprostredkovane
• osobne / Ševčenkova 21, Bratislava

Ak sa žiadateľ informuje o podmienkach prijatia do zariadenia telefonicky, e-mailom alebo sprostredkovane, odborní zamestnanci zariadenia poskytnú žiadateľovi základné informácie o postupe pri podávaní žiadosti. Následne je žiadateľ požiadaný o dohodnutie termínu osobného stretnutia. Predmetným obsahom osobného stretnutia so žiadateľom je vypísanie Žiadosti o prijatie do zariadenia, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie žiadosti do evidencie záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb.

Dôležitou súčasťou prvého kontaktu sociálneho pracovníka so žiadateľom je nadobudnutie adekvátnych a relevantných informácií o doposiaľ uskutočnených opatreniach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa s poskytovaním sociálnych služieb. Sociálny pracovník zároveň zisťuje, čo od neho žiadateľ očakáva a či jeho očakávania sú v súlade s poskytovanými sociálnymi službami zariadenia.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.