Я студент з України і мені потрібна допомога

Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave je zriadené ako útulok pre rodiny a deti podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poslaním centra je pomáhať rodinám a mladým dospelým v krízových životných situáciách, do ktorých sa dostali. Kapacitu zariadenia je 20 osôb v 4 samostatných bytových jednotkách. Ochrana a podpora týchto rodín, ich celistvosť, funkčnosť a duchovná obnova sú základné ciele našej činnosti.

Každodenným kontaktom s rodinou, ich reálnym životom zistíme do akej miery je rodina schopná zabezpečiť potreby jednotlivých členov, s dôrazom na potreby detí. Východisko vidíme vo vytváraní dostatočne podnetného a bezpečného prostredia s takými podmienkami, ktoré im umožnia samostatný stabilný návrat do spoločnosti s využitím vlastných zdrojov a síl. Rodinám budeme poskytovať okrem diagnostikovania a nastavenia plánu práce a rozvoja rodiny, sprevádzanie v sociálnej, psychologickej, duchovnej a právnej oblasti, ale i rôzne vzdelávacie a psychosociálne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti rodiča, dieťaťa i rodiny ako celku.

V novembri 2017 sme začali stavebné a rekonštrukčné práce, ukončili sme ich v polovici februára 2018. V interiéri potom prebehli vodoinštalačné, elektroinštalačné práce a pokládka obkladov a podlahových krytín v celom Centre. Dobrovoľníci montovali nábytok, maľovali steny a postupne sme zariadili bytové jednotky. Slávnostné otvorenie a požehnanie priestorov Centra sa uskutočnilo 19. marca 2018.

Hlboká a úprimná vďaka patrí všetkým našim partnerom, právnickým aj individuálnym darcom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, aby sa náš sen stal realitou a mohli sme vybudovať takéto zariadenie aj v Bratislavskom kraji.

  Podmienky prijatia Postup pri podávaní žiadosti záujemcu o sociálnu službu v útulku – Centrum pre obnovu rodiny Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov v nepriaznivej sociálnej situácii do zariadenia sociálnych služieb, útulku – Centrum pre obnovu rodiny je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Cieľové skupiny prijímateľov sociálnych služieb v útulku – Centrum pre obnovu rodiny, sú deti a rodiny, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej krízovej životnej situácii, v sociálnej a hmotnej núdzi, v ohrození zdravia alebo bez prístrešia. Žiadosť do zariadenia si môže podať: • fyzická osoba z ohrozenej rodiny od veku 18, • fyzické osoby v situácii sociálnej a hmotnej núdze s následkom straty bývania, alebo ktoré sa náhle ocitli v krízovej situácii a potrebujú dočasné bezpečné útočisko • osamelý rodič s jedným dieťaťom alebo s viac deťmi, • úplná rodina. Žiadosť o prijatie do útulku je k dispozícii na stiahnutie TU. K žiadosti je potrebné priložiť lekárske potvrdenie. Formulár lekárskeho potvrdenia si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú žiadosť môžete zaslať na e-mailovú adresu Prehľad platieb za služby v útulku si môžete pozrieť TU. Žiadateľ sa informuje o podmienkach prijatia do zariadenia: • telefonicky / tel.č. 0903 781 786 • e-mailom / • sprostredkovane • osobne / Ševčenkova 21, Bratislava Ak sa žiadateľ informuje o podmienkach prijatia do zariadenia telefonicky, e-mailom alebo sprostredkovane, odborní zamestnanci zariadenia poskytnú žiadateľovi základné informácie o postupe pri podávaní žiadosti. Následne je žiadateľ požiadaný o dohodnutie termínu osobného stretnutia. Predmetným obsahom osobného stretnutia so žiadateľom je vypísanie Žiadosti o prijatie do zariadenia, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie žiadosti do evidencie záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb. Dôležitou súčasťou prvého kontaktu sociálneho pracovníka so žiadateľom je nadobudnutie adekvátnych a relevantných informácií o doposiaľ uskutočnených opatreniach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa s poskytovaním sociálnych služieb. Sociálny pracovník zároveň zisťuje, čo od neho žiadateľ očakáva a či jeho očakávania sú v súlade s poskytovanými sociálnymi službami zariadenia. Priebeh rekonštrukčných prác utulok ba 01utulok ba 11 utulok ba 02 utulok ba 03utulok ba 04 utulok ba 12        utulok ba 06utulok ba 05 utulok ba 07 utulok ba 08 utulok ba 09utulok ba 10       utulok ba 17 utulok ba 16utulok ba 22utulok ba 21utulok ba 39utulok ba 28utulok ba 35        utulok ba 29 utulok ba 24 utulok ba 33  utulok ba 28utulok ba 18utulok ba 40 utulok ba 20           Aktuálny stav po rekonštrukcii priestorov centrum ba po rekonstr 01 centrum ba po rekonstr 02centrum ba po rekonstr 09 centrum ba po rekonstr 03 centrum ba po rekonstr 06   centrum ba po rekonstr 07 centrum ba po rekonstr 08 centrum ba po rekonstr 10 centrum ba po rekonstr 11 centrum ba po rekonstr 12         Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom, bez ktorých by sme toto centrum nevybudovali:
 erb ba arcidieceza    Katolicke hnutie zien Slovenska logo    orbit  AKSS
           
 delphy     HA-UZ    J-TRADE BUILD s.r.o.  Hi-Reklama
                   
           
luky stav   JUB   MCST sezam
           
           
Veolia          
           
  Ďakujeme darcom, ktorí nás podporili cez StartLab spolu sumou 5 199 EUR:
Štefan adamjak Zuzana Hužvarova Štefan Schwartz Peter Potecky Marek Jelo Patrik Bóna Tomas Bednar rudolf keller Jozef Soltes Matej Kolarovsky Igor Šprto Juraj Červeň Martin Bakoš Stano M. Peter Guštafík Michal Scholtz Peter Štrpka Laura Madjiah Štorcelová  Crossline.tv Vanda Buckova Andrej Lucia Paskova Peter Drábik Mirka Richard Hudec Raimund Matus Teplicky Michaela Szomolanyi Zuzana Brázdiková Michal Sádovský Patrik Nagy Juraj Zlacký Silvia Katarina Ostrozlikova Jozef Hajko

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.