Я студент з України і мені потрібна допомога

Prevádzkovateľ komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto/a odborného pracovníka komunitného centra (OPKC) a  jedno pracovné miesto/a pracovníka komunitného centra (PKC). Výberové konanie sa uskutoční dňa 13/04/2015 o 10,00 hod. v priestoroch Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok 034 01.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok 034 01 alebo mailom a adresu: Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPKC alebo PKC, príp. ich kombinácia).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 08/04/2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
•    štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
•    iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
•    uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
•    súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPKC sú:
Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výberové kritériá na pozíciu OPKC sú:
•    Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
•    Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
•    osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
•    znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
•    práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
•    znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
•    osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
•    odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu PKC sú:
Minimálne úspešné ukončené základné vzdelanie.

Výberové kritériá na pozíciu PKC sú:
•    Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľno časových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
•    Znalosť slovenského jazyka.
•    Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a podobne).
•    Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
•    osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
•    osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
•    odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu PKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je komunitné centrum v (uveďte adresu): Madačova 3, Ružomberok 034 01.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/05/2015.

 
Popis práce OPKC:
OPKC zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu abreakcií a napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať
k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

OPKC vykonáva činnosti:
•    zisťovanie a mapovanie potrieb komunity v oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja, mapovanie zdrojov a potenciálu komunity;
•    vyhľadávanie klientov a potenciálnych prijímateľov odborných činností, iných činností a aktivít KC;
•    organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity v KC;
•    realizácia  odborných činností a iných činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívnych aktivít a záujmovej činnosti, ako aj ďalších doplnkových služieb, aktivít a činností KC;
•    vedenie evidencie o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách KC a evidenciu všetkých klientov KC;
•    vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít KC z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb užívateľov;
•    vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie (výkazy práce a pod.);
•    pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
•    zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
•    vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

Popis práce PKC:
PKC asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka KC; na účely plnenia cieľa podľa predchádzajúcej vety najmä:
•    vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom podľa pokynov odborného pracovníka KC;
•    vedie napr. voľno časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;
•    mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;
•    vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
•    zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
•    ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít KC (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
•    vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
•    pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
•    zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
•    vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.