Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar ukončila projekt vzdelávania svojich zamestnancov a spolupracovníkov. Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sú pripravení poskytovať ďalšie služby rodinám v kríze a pripravovať náhradných rodičov aj pre deti, ktoré prežili vážne traumy.

Vďaka odborníkom na prácu s deťmi, s rodinami v kríze a s náhradnými rodinami sa Spoločnosti Úsmev ako dar podarilo v minulom roku vrátiť do pôvodnej rodiny 15 detí a pre ďalších 45 nájsť náhradnú rodinu.

Títo odborníci, ale aj ďalší zamestnanci Úsmevu ako dar absolvovali v čase od 1. januára 2009 do 30. novembra 2010 viacero školení, a to najmä manažérske, fundraisingové, ekonomické, ale aj školenia, na ktorých sa oboznámili s inovatívnymi prvkami v sociálnej práci, používanými zatiaľ najmä v zahraničí. Ide najmä o využívanie Rodinných skupinových konferencii pri práci s rodinami, ale aj o nadstavbové moduly programu PRIDE, ktorý slúži na prípravu náhradných rodičov pre deti z detského domova.

Rodinné konferencie pomáhajú riešiť rodinné problémy vďaka zapojeniu príbuzných. Osvedčili sa aj ako nástroj na predchádzanie vyňatiu detí do detských domovov, keď sa často nájde príbuzný, ochotný sa o deti starať či pomôcť rodičom so starostlivosťou. Rodinné konferencie už sociálni pracovníci Úsmevu ako dar využívajú, tento rok pomohli 24 rodinám.

Úsmev ako dar každoročne prostredníctvom programu PRIDE pripraví na osvojenie takmer stovku náhradných rodičov. Vďaka školeniam v spolupráci s odborníkmi americkej organizácie Child Welfare League vedia dnes tréneri Úsmevu ako dar pripraviť náhradných aj profesionálnych rodičov aj na špeciálnu starostlivosť o deti, ktoré prežili sexuálne zneužívanie, vážne zanedbávanie, šikanovanie, stretli sa so závislosťami na alkohole či drogách.
Úsmev ako dar vzdelával aj odborníkov, ktorí vedú anjelské tímy. Dobrovoľníci – anjeli navštevujú deti v detských domovoch, stávajú sa ich priateľmi a radcami, na ktorých sa deti obracajú v ťažkých chvíľach. Anjeli organizujú pre deti výlety, tábory, pomáhajú im s učením, vedú ich k vhodným záľubám.

Projektu s názvom „Komplexné vzdelávanie vedúcich pracovníkov a odborných pracovníkov regionálnych pobočiek Úsmevu ako dar“ sa realizoval v siedmych samosprávnych krajoch – Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský. Výška nenávratného finančného príspevku bola 139 275,33 eur. Projekt poskytol riadiacim pracovníkom pobočiek Úsmevu ako dar, sociálnym pracovníkom, trénerom PRIDE špecialistom ako liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg či psychológ vzdelanie adekvátne pre profesionálne zvládnutie jeho pozície.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.