Я студент з України і мені потрібна допомога

Zapojte sa aj Vy so svojimi kolegami do Zbierky stravných lístkov. Tento rok máme v pláne 26 letných pobytov pre viac ako 540 detí z detských domovov z celého Slovenska.  Za vyzbieraný stravné lístky vieme zabezpečiť stravu a občerstvenia pre deti v rámci letných rozvojových táborov, jednodňových aj víkendových podujatí počas celého roka. A tiež prvú pomoc pre mladých dospelých, ktorí k nám častokrát prídu vyhladovaní, bez jediného centa a tak im vieme poskytnúť za tieto lístky aspoň teplú stravu.

 

Princíp zbierky:

Stačí, ak vo Vašej spoločnosti zorganizujete zbierku stravných lístkov, do ktorej sa môžu zapojiť Vaši zamestnanci a kolegovia. Nezáleží na množstve lístkov, ale na ochote pomôcť. My Vám donesieme potrebné vybavenie – pokladničku, letáčiky s informáciami o zbierke a o tom, ako budú tieto lístky použité.

Ak máte záujem zapojiť sa do zbierky stravných lístkov, prosím neváhajte nás kontaktovať: alebo 0903 781 772.

Fotogaléria z minuloročných táborov:

letne pobyty 2012 002letne pobyty 2012 003letne pobyty 2012 004letne pobyty 2012 005letne pobyty 2012 006letne pobyty 2012 007letne pobyty 2012 008letne pobyty 2012 009letne pobyty 2012 010letne pobyty 2012 012

 

 

 

letne pobyty 2012 015letne pobyty 2012 016letne pobyty 2012 017letne pobyty 2012 022letne pobyty 2012 023

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam pripravovaných táborov na rok 2013:

Názov/

Cieľová skupina

Dátum/

miesto

Pobočka

Počet detí/

vedúcich

Cieľ pobytu

Rodinné puzzle (Súrodenecký tábor)

15.-20.7.2013

Tále

Banská Bystrica

16/2

Tradičný súrodenecký pobyt, ktorý realizuje pobočka BB už ôsmy rok. Cieľom tábora je stretnutie a upevnenie rodinných pút medzi súrodencami, ktorí nežijú v spoločnom detskom domove alebo už žijú svoj vlastný život mimo brán detského domova. Celý týždeň je plný hier a aktivít, zároveň im dávame dostatok času na sebapoznanie, nájdenie spoločných čŕt, vlastností, záľub. Každý vedúci ma jednu rodinku, s ktorou pracuje  na ich vzájomných vzťahoch a poznaní sa.

Zelená planéta

 

29.7.-3.8.2013

Očová

Banská Bystrica

16/6

Cieľom podujatia je hlavne naučiť deti vyrastajúce v profesionálnych rodinách  ako sa dá prežiť v prírode, čo všetko nám príroda ponúka, a že spolupráca je kľúčom k riešeniu problémov. Naučíme sa mnohé triky prežitia v prírode.

Nielen nebu patria hviezdy…

 

5.-10.8.2013

Očová

Banská Bystrica

16/6

Hlavným cieľom tábora je podpora a prehlbovanie vzťahov medzi Anjelmi – dobrovoľníkmi a deťmi z detských domovov. Tiež tradičné spojenie dvoch detských domovov Valaská – B. Bystrica umožňuje kamarátom opätovné stretnutie a upevňovanie priateľstiev.

Podaj mi ruku, kamarát…

 

12.-17.8.2013

Očová

Banská Bystrica

15/6

Účelom pobytu bude najmä pôsobenie na odstránenie problémového správania u detí zo sociálne slabých rodín vychádzajúceho z poruchy pripútania, vzťahov s biologickou rodinou. Program bude zameraný na rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských a hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času. Prostredníctvom tematizovaných a rolových hier budeme vplývať na osvojenie nových, adekvátnych vzorcov správania sa u detí.

Doba kamenná

(deti z DeD BB kraj)

26.8.-31.8.2012

Očová

Banská Bystrica

16/6

Cieľom podujatia je nielen deťom priblížiť ako kedysi žili predkovia v Dobe kamennej, ale hlavne naučiť ich ako sa dá prežiť v prírode, čo všetko nám príroda ponúka, a že spolupráca je kľúčom k riešeniu problémov. Naučíme sa mnohé triky prežitia v prírode.

DeD Kremnica

Júl 2013

5 nocí

Prievidza

36/4

Cieľom pobytového podujatia je upevňovať dlhodobú spoluprácu s detským domovom a na tradíciu letných táborov. Minulý ročník bol zameraný na pravidlá správania sa v rôznych oblastiach. Tento rok sme si za hlavný cieľ stanovili naučenie detí správnym hygienickým návykom  a nadviazanie na osvojovanie si pravidiel fair –play, o ktoré sa snažíme počas celého roka. Tieto ciele budeme dosahovať pomocou realizácie modelových situácií, zážitkových hier ale i individuálnej komunikácie, pri ktorej sa budeme snažiť odhaliť problematické stránky osobností detí nie len v týchto dvoch oblastiach.

DM Zlatovce

August 2013

5 nocí

Prievidza

15/4

Cieľom pobytového podujatia je upevňovať dlhodobú spoluprácu s detským domovom a na tradíciu letných táborov. Minulý ročník bol zameraný na neformálne vzdelávanie sa detí v rôznych oblastiach. Tento rok sme si za hlavný cieľ stanovili učenie detí správne využívanie svojich schopností a zručností v živote.

Pripravení do života (deti z DeD)

Júl 2013

Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane

Nitra

18

Cieľom tábora je pomôcť pripraviť účastníkov na plnohodnotné, sebavedomé a zodpovedné občianstvo prostredníctvom prehlbovania ich právneho vedomia.

Štiavnickí dobrodruhovia

(Deti z DeD a náhradných rodín)

Júl 2013

Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane

Nitra

18

Cieľom tábora je pomôcť deťom formovať životné návyky v prírode, naučiť ich väčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba a kolektív, spoznávať krásy prírody a v neposlednom rade spoznať nových priateľov.

Viem, že ťa nepotrebujem

(Deti z DeD)

August 2013

 Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane

Nitra

15

Cieľom tábora je poukázať na škodlivosť drog a samotnej závislosti. Aktivitami zaoberajúcimi sa najmä postojmi, príčinami, a dôsledkami užívania drog prehĺbiť u detí z detských domovov negatívny vzťah k drogám a závislosti. Viesť ich k aktívnemu prežívaniu ich voľného času.

Fortuna

 

Júl/august 2013

Štúrovo

Bratislava

18/5

Cieľom pobytu je predchádzanie sociálnopatologickým javom detí a mládeže zo sociálne slabých rodín, počas jednotlivých dní sa deti oboznámia so škodlivosťou drog a zdravým spôsobom života. Tábor je vyvrcholením aktivít pre deti zo sociálnej ubytovne Fortuna v Bratislave, kde už štyri roky prevádzkujeme 5-krát do týždňa nízkoprahový klub, a poskytujeme sociálne poradenstvo rodinám. Deti tak učíme tráviť voľný čas iným spôsobom ako pobytom na ubytovni, kde rodičia nemajú možnosť deťom zabezpečiť zmysluplne strávené leto. Tábor nadväzuje na uvedenú činnosť a doplnený je o dva víkendové pobyty.

Náhradné rodiny

21.7.- 27.7.2013

Oravská horáreň

Bratislava

40 ľudí/4 odborníci

Cieľovou skupinou sú náhradné rodiny spolu s deťmi. Počas pobytu je náhradným rodičom ponúknutý odborný program – vzdelávanie a relaxácia, výmena skúseností, načerpanie nových poznatkov a nadväzuje na kluby náhradných rodín. Rodiny sú z bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja. Program pre deti počas dňa by zostavovali dobrovoľníci – kúpanie, šport, hry, výlety do prírody. V tejto cieľovej skupine predpokladáme, že náhradní rodičia si vedia asi 1/3 pobytu uhradiť.

Mladí dospelí

Júl/august 2013

Bratislava

Bratislava

18/4

Cieľovou skupinou sú mladí dospelí z detských domovov, ktorí sú vo veku 16 – 21 rokov, nakoľko skladba detí v DED sa mení a nachádzajú sa v nich prevažne staršie deti, ktoré nemali príležitosť dostať sa do náhradnej rodiny.  Aktivity budú zamerané na získanie zručností, ale najmä rozhovoroch o živote, samostatnosti, bytovej otázke, zamestnanosti, škole. Mladých dospelých chceme citlivo konfrontovať s realitou za bránami detských domovov. Dospelými budú ľudia, ktorí sami zažili ústavnú starostlivosť a na ceste osamostatnením si prešli svoju púť. Chcú tak odovzdať svoje skúsenosti mladším. Zároveň budú prizvaní odborníci z rôznych oblastí (zamestnanosť, ÚPSVaR, ……)

Rozdelení súrodenci

Júl/august 2013

Miesto neurčené

Bratislava

20/5

Zámerom tohto projektu je umožniť súrodeneckým skupinám, ktoré žijú oddelene v detských domovoch a rodinách, aby strávili aspoň určitý čas spolu. Tieto deti sa častokrát vidia po dlhých rokoch, respektíve prvýkrát. Aktivity počas celého tábora sú zamerané na posilňovanie súrodeneckých väzieb, na vzájomné poznávanie ale aj na sebapoznávanie.

Deti zo sociálne slabších rodín

Júl 2013

Miesto neurčené

Bratislava

20/5

Tábor je zameraný pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré majú výchovné alebo školské problémy. Tieto častokrát plynú z ich rodinných pomerov. Počas tábora chceme týmto deťom ponúknuť program, ktorý bude zameraný najmä na sebaspoznávanie, rodičia prejdu komunikačnými zručnosťami a nácvikom zvládania konfliktov, spolu sa budú učiť fungovať ako rodina. Tábor je vyvrcholením pravidelnej práce s rodinami, kde poskytujeme sociálne poradenstvo a sprevádzanie. Táboru predchádzajú jednodňové vzdelávacie stretnutia rodičov ale aj detí a dva víkendové pobyty pre rodičov a deti spolu, kde sa budú.

Spevácky tábor

August

2013

Bratislava

20

Účastníkmi tábora budú spevácky nadané detí z detských domovov vybrané z regionálnych kôl Najmilšieho koncertu roka. Cieľom tábora je umožniť talentovaným deťom zdokonaliť sa v speve. Deti budú rozvíjať svoj talent, budú sa učiť správnu hlasovú techniku, ako uvoľnene vystupovať na pódiu, ako odbúravať trému počas vystúpenia, a iné techniky, ktoré im pomôžu pri sprofesionálnení svojho prejavu. Rozšíria si svoj hudobný rozhľad počúvaním rôznorodej hudby. Pobyt je pod odbornou garanciou skúseného speváka a bude prebiehať aj formou workshopov. Každoročne sa tábora zúčastnia niektorí speváci, ktorí s deťmi nacvičia veľmi pekný galavečer, ktorý sa koná vždy posledný večer na rozlúčku. Tábor má pokračovanie na jeseň, kde sa vybrané deti pripravujú na svoje spoločné vystúpenie s umelcami, ktoré nám predvedú na vianočnom benefičnom koncerte.

Anglicky tábor

Jún 2013

5 nocí

Bratislava

20

Angličtina je najrozšírenejším jazykom na svete a dorozumiete sa ňou takmer všade.

V dnešnej dobe je ovládanie tohto jazyka nevyhnutnosťou. Deti sa učia veľmi rýchlo a rýchlo pochytia aj novú slovnú zásobu, prízvuk a prirodzene začnú hovoriť po anglicky. Cieľom tábora je prostredníctvom aktivít v interiéri ale aj v prírode, športových hier, kreslenia, rôznych súťaži a rozhovorov, spievania, recitovania,  hravou formou rozvíjať u detí komunikačné   zručnosti v anglickom jazyku, podporiť medziľudské vzťahy a možno vytvoriť nové medzinárodné priateľstvá.

Environmentálny tábor

(deti z DeD)

August 2013/

neznáme

Bratislava

18/4

Cieľom tábora je prostredníctvom aktivít a činností rozvíjať u detí z detských domovov z celého Slovenska sociálne  a komunikačné zručnosti, podporiť medziľudské vzťahy a environmentálnu výchovu. Plánované sú výlety do okolia s cieľom spoznávať prírodné krásy a bohatstvo Slovenska a tým podporiť vzťah detí k prírode a jej ochrane.

Časopriestor

August

2013

5 nocí

Trnava

30/7

Cieľom tábora bude zážitkovou pedagogikou oboznámiť deti s jednotlivými obdobiami našej histórie, ktoré významne ovplyvňujú naše dejiny. Počas 8-dňového programu ich oboznámime so spôsobom života v jednotlivých obdobiach  vývoja ľudstva. Deti sa zamyslia na myšlienkou, či sú ľudské hodnoty a formy, prejavy správania viazané na obdobie a posúdiť či majú možnosť porovnať jednotlivé obdobia a posúdiť či naozaj ľudstvo napreduje po stránke vývoja ľudskej osobnosti alebo v technologickej oblasti.

Náhradní rodičia s deťmi

17. – 21.7.2013/ Košická Belá

Košice

70

Deti trávia voľný čas so svojimi rodičmi v kruhu iných náhradných rodičov. Rodičom sú k dispozícií psychologičky, ktoré im ponúkajú priestor na riešenie problémov a odpovede na ich otázky, ktoré ako náhradní rodičia riešia každý deň. Deťom sa počas aktivít pre rodičov venujú dobrovoľníci, ktorí si pre nich pripravia bohatý zábavný program prostredníctvom tvorivých dielni, športových hier a súťaží, workshopov, výletov a prechádzok do okolitej prírody.

Prímestský tábor – deti z náhradných rodín

Koncom augusta/ Košice

Košice

30

Prímestský tábor je venovaný deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti, s ktorými sa dobrovoľníci stretávajú na pravidelných svojpomocných skupinách. Deti sa budú spoločne stretávať počas jedného týždňa. Deťom bude pripravený program zábavného i edukačného charakteru prostredníctvom tematických tvorivých workshopov, outdoorových a indoorových hravých aktivít. Tábor má utužovať priateľské väzby medzi rovesníkmi v rovnakej životnej situácií, a zároveň má primäť deti k efektívnemu tráveniu voľného času.

Centrum Dorka KE – krízové stredisko

Začiatok augusta/ Spišská Stará Ves

Košice

15

Tábor bude venovaný deťom z centra Dorka v Košiciach, konkrétne z krízového strediska v rámci tohto zariadenia. Sú to deti, ktoré boli vyňaté z rodiny, pretože im z určitého dôvodu neboli poskytnuté základne a nevyhnutné podmienky na život. Pobyt bude zameraný na posilnenie vzájomných vzťahov medzi deťmi, na zlepšovanie komunikačných a sociálnych zručností, bude podnecovať deti ku kreativite , sebapoznaniu a osobnostnému rozvoju.

DeD Hurbanová

Koncom júla/ Banská Štiavnica

Košice

16

Tábor pre deti z detského domova na Hurbanovej ulici v Košiciach sa bude niesť v duchu slovenských ľudových tradícií, poznávania prírodných krás Slovenska, posilňovaniu detských zručností a všestranného rozhľadu. Pre deti bude pripravený bohatý program v dielňach ľudovej tvorby, výlety do okolia Banskej Štiavnice, aktivity v prírode.

Boj o prežitie na Liptove

Júl

2013

1 týždeň

Liptovský Trnovec

Ružomberok

12/4

Zámerom tábora je spoznať Liptov z inej perspektívy a posilniť vzťahy medzi deťmi navzájom a deťmi a anjelmi, ktorí začali v DeD navštevovať. Plánujeme navštíviť prírodu na Liptove a spoznať krásy Slovenska osobne, nie len cez internet. Deti sa naučia orientovať v lese, ako založiť správne oheň, poskytnúť prvú pomoc  pri zranení v lese, navštívime prírodnú kaďu a spoznáme prírodné krásy Liptova.

Cieľovou skupinou pre „Boj o prežitie na Liptove“ sú deti z DeD Kráľova Lehota.

Divočina 1

Júl

2013

1 týždeň

Miesto neurčené

Ružomberok

20/6

Zámerom tábora je spoznať prírodu z inej perspektívy než z internetu a posilniť vzťahy medzi deťmi navzájom a deťmi a anjelmi, ktorí začali v DeD navštevovať. Plánujeme navštíviť krásy Slovenska osobne, nie len cez internet. Deti sa naučia orientovať v lese, ako založiť správne oheň, poskytnúť prvú pomoc  pri zranení v lese, a pod.

Cieľovou skupinou pre „Boj o prežitie na Liptove“ sú deti z DeD Ružomberok.

Divočina 2

August

2013

Miesto neurčené

Ružomberok

12/4

Zámerom tábora je spoznať prírodu z inej perspektívy než z internetu a posilniť vzťahy medzi deťmi navzájom a deťmi a anjelmi, ktorí začali v DeD navštevovať. Plánujeme navštíviť krásy Slovenska osobne, nie len cez internet. Deti sa naučia orientovať v lese, ako založiť správne oheň, poskytnúť prvú pomoc  pri zranení v lese, a pod.

Cieľovou skupinou pre „Boj o prežitie na Liptove“ sú deti z DeD Kráľova Lehota – z domčeka Liptovský Mikuláš.

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.