Я студент з України і мені потрібна допомога

Anjel

Každý z nás má svojho anjela strážneho. Avšak, tí, čo to v živote nemajú ľahké, často potrebujú jedného navyše. Nepotrebuješ na to svätožiaru úplne postačí kúsok z tvojho srdca, času a túžby pomáhať.

Kto je anjel?

Anjel je dobrovoľník, ktorý sa pravidelne venuje jednému alebo skupinke detí z Centra pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), náhradných či pestúnskych rodín, ale aj z ohrozených rodín.

Anjelom sa staneš dlhodobým budovaním vzťahu s dieťaťom cez zmysluplné trávenie voľného času, rozhovory, kreatívne a športové aktivity či organizovanie rôznych výletov a pobytov. Týmto kamarátskym putom, sa z teba stane druhý anjel strážny, ktorý bude dieťaťu oporou, dôverníkom, radcom a pozitívnym vzorom.

Kto môže byť anjelom?

Anjelom sa môžeš stať aj ty, ak máš aspoň 16 rokov. Dôležité je, aby si si našiel dostatok času, bol zodpovedný a mal základné vedomosti i zručnosti, ktoré ťa naučíme, aby ste si s dieťaťom mohli vytvoriť vzájomne napĺňajúci a najmä bezpečný vzťah.

Čo môže anjel zmeniť?

Celý svet. Svet detí v Centrách pre deti a rodiny ako aj v ohrozených rodinách je mnohokrát  prázdny, smutný, fádny, neistý a plný strachu. Anjel môže byť deťom kamarát, je dôvodom na ich  smiech, radosť a pokoj. Ponúka dieťaťu vzťah, v ktorom cíti prijatie, porozumenie, bezpečie. Ak dáme dieťaťu pocit že je jedinečné, vytvoríme tak preňho najlepší základ na vybudovanie zdravého sebavedomia. Cez sebaprijatie bude vedieť prijímať aj iných, cez odpustenie sa zbaví nenávisti k sebe aj druhým a cez lásku začne mať rád aj seba.

Čo môže anjel získať?

Deti ti ukážu ako vnímať aj iný svet ako je ten tvoj. Cez váš vzťah sa môžeš naučiť prijať seba a druhých takých akí v skutočnosti sú. Úsmev ti dáva možnosť rozvíjať svoje životné a odborné zručnosti cez zážitkové vzdelávanie, supervíziu a podporu celého tímu. Ak chceš alebo uvažuješ ísť v tvojom profesionálnom živote smerom učiteľa, psychológa, sociálneho pracovníka, získaš cenné zručnosti, skúsenosti a prax. Tvoríme komunitu ľudí, kde si mnohí z nás našli priateľov na celý život.

Čo je úlohou anjela?

Anjel pre deti z CDR

S deťmi z centier pre deti a rodiny môžeš pracovať formou skupinovej práce ako súčasť anjelského tímu alebo individuálne One to One.

 

Anjelské tímy tvorí skupina dobrovoľníkov, ktorí spoločne navštevujú skupinu deti v CDR a realizujú pre ne aktivity. Jedná sa napríklad o voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie, návšteva detí v CDR, výlety, víkendové pobyty a tábory. Podstatou je rozvoj osobnosti detí prostredníctvom aktivít a zmysluplného trávenia voľného času, zameriava sa na rozvoj vzťahov v skupine, ale aj na podporné „kamarátske“ vzťahy dobrovoľníka a dieťaťa.

 

One to one. Ide o individuálnu prácu dobrovoľníka a dieťaťa, najmä pre  deti, ktoré to v skupine CDR najviac potrebujú, ktoré sa nevedia začleniť do skupiny alebo majú iné ťažkosti. Mnoho krát ide aj o prácu pre deti zo špecializovaných skupín v CDR – v špecializovaných skupinách sa nachádzajú deti s rôznym stupňom a druhom postihnutia, pri tejto práci je dobrovoľník špeciálne zaškolený podľa potrieb dieťaťa.

Anjel pre deti z rodín

Ide o činnosť v kluboch, komunitných či nízkoprahových centrách s cieľom všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa, úpravy vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a vytváranie podporného vzťahu dieťaťa a anjela, v ktorom môže dieťa rásť. Sú to aktivity ako doučovanie, kreatívne krúžky, voľnočasové a zážitkové aktivity, výlety, víkendové pobyty či tábory. Aj tu pracuješ skupinovo alebo individuálne. Do niektorých aktivít sa snažíme zapájať aj rodičov, aby sme tým zlepšovali ich vzájomné vzťahy s dieťaťom.

 

Deti pochádzajú z náhradných rodín, profesionálnych rodín či rodín v ohrození (sú to mnohokrát rodiny z málopodnetného prostredia, chudobné rodiny), pre ktoré naša spoločnosť zabezpečuje aj odbornú pomoc či už formou poradenstva, nácviku zručností alebo materiálnej pomoci

ako to celé prebieha?

2. KROK

Kontaktuje ťa náš koordinátor, dohodnete si stretnutie, kde sa dozvieš základné informácie o našej spoločnosti a anjelskom programe. Zladíte si očakávania a dostaneš odpovede na tvoje prípadné otázky.

3. KROK

Absolvuješ vzdelávanie “Dobrovoľnícky základ”, ktorého cieľom je poznanie a uvedomenie si s kým budeš pracovať, aby si vedel prijať dieťa také aké je, aby si poznal sám seba a vedel o svojich limitoch a potrebách, aby si vedel ako komunikovat s rešpektom a úctou a aby si vedel vytvoriť bezpečný vzťah.

4. KROK

Po absolvovaní školenia podpíšeš dobrovoľnícku zmluvu, oboznámiš sa s fungovaním v anjelskom progame a rozhodneš sa s kým budeš pracovať a kde.

5. KROK

Nikdy v tom nebudeš sám. Zo začiatku bude pri tebe stáť anjel, ktorý bude tvojím tútorom, alebo budeš súčasť anjelského tímu. V tvojej činnosti je dôležitá pravidelnosť stretávania s deťmi a to minmálne 2 krát mesačne, ideálne po dobu najmenej dvoch rokov.

6. KROK

Počas tvojho dobrovoľníctva sa zúčastňuješ pravidelných porád, robíš potrebnú administratívu, ďalej sa vzdelávaš cez Anjelskú akadémiu ( trvá 2 roky a pozostáva z 5 víkendových stretnutí všetkých Anjelov Slovenska) Ponúknuté ti budú aj ďalšie neformálne vzdelávania s cieľom zlepšovať tvoju prácu s deťmi a tvojho osobnostného rastu. Počas tvojho pôsobenia ti bude poskytovaná podpora, vedenie a supervízia.

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Kontaktujte nás

Regionálni koordinátori dobrovoľníctva:
Bratislavský kraj – Mária Vrábliková,
Trnavský kraj – Sabína Starychová,
Nitriansky kraj – Božena Hajdáková,
Trenčiansky a Banskobystrický kraj – Miroslav Slemenský, 
Žilinský kraj – Boris Pták, 
Východné Slovensko – Anna Pilátová,