Я студент з України і мені потрібна допомога

Voľná pozícia: pracovník KC

Spoločnosť Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02. 02. 2023  o  09:00 hod. v priestoroch Komunitného centra SPDDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01  Ružomberok.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na doručovaciu adresu : Komunitné centrum SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01  Ružomberok .

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30. 01. 2023. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

  • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
  • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Všetky ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.