Я студент з України і мені потрібна допомога

Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu;

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 10/10/2016 o 10:00 hod.

v priestoroch Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21,851 01 Bratislava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem,

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05/10/2016.

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,

 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a).

 

a, Pracovné miesto pracovníka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sú:

 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.

 • Znalosť slovenského jazyka.

 • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.

 • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.

 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Charakteristika práce pracovníka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu:

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

 

Pracovník vykonáva činnosti:

 • asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením;

 • mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;

 • vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu;

 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom;

 • vedie napr. voľno – časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;

 • zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu;

 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);

 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;

 • vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je: SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/11/2016.

 

Kompletné podmienky stiahnete TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov stiahnete TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.