Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 13. až 15.mája t.r. zorganizoval Úsmev ako dar v Tajove školenie terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sa vo svojej činnosti zameriavajú na prácu s rodinami. Trinásť účastníkov sa pod vedením skúsených lektoriek Mgr. Danky Pukancovej a psychologičky Mgr. Andrei Hudekovej oboznámilo s princípmi terénnej sociálnej práce, kompetenčným modulom terénneho sociálneho pracovníka i jednotlivými fázami tejto práce.

Zároveň riešili aj modelové situácie a odprezentovali model rodinných skupinových konferencií. Cieľom podujatia bolo metodicky pripraviť budúcich terénnych sociálnych pracovníkov na prácu s rodinami v teréne.

Ide o akreditovaný typ vzdelávania, akreditáciu na túto formu vzdelávania udelilo Ministerstvo školstva SR a pôjde o tri dvadsaťhodinové typy školení. Za lektorky vyjadrila spokojnosť s priebehom podujatia D. Pukancová, ocenila aktívnych účastníkov i ich pozitívnu spätnú väzbu. Účastníci dostali aj domácu úlohu: priniesť na najbližšie stretnutie – školenie videonahrávku z ich návštevy v konkrétnej rodine, ktorú na najbližšom školení „podrobia“ procesu supervízie, pričom si samozrejme osvojili zásadu, ako to urobiť čo najbezpečnejšie vo vzťahu ku klientom. Ďalšie školenia budú pokračovať v auguste resp. v septembri a budú zavŕšené v mesiaci novembri t.r.

Ako zhodnotili školenie samotní účastníci? Za všetkých dojmy a postrehy z atmosféry podujatia zhrnula rehoľná sestra Božena, ktorá začala v organizácii Úsmev ako dar pracovať nedávno a venuje sa práve problematike rodín a mladých dospelých: „V Tajove boli výborné lektorky, profesionálne i ľudsky na úrovni. Tie nám sprostredkovali teoretické aj praktické rady pre oblasť terénnej sociálnej práce, oboznámila som sa tak i s filozofiou Úsmevu ako dar, ktorý stavia na kompetencii a odborných zručnostiach spojených s úctou a rešpektom ku klientovi. Veľmi som ocenila, že nešlo len o suchú teóriu, ale na modelových situáciách sme sa mohli vžiť do postavenia klienta, ako aj vyskúšať si rolu pracovníka terénnej sociálnej práce.“

Autor: Andrea Eliášová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.