Я студент з України і мені потрібна допомога

Prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Sociálna implementačná agentúra môže naša Spoločnosť realizovať veľký vzdelávací projekt, týkajúci sa všetkých zamestnancov.

loga SIA

Projekt zahŕňa hlavne – riadiacich pracovníkov pobočiek, terénnych sociálnych pracovníkov, trénerov Programu rozvoja rodičovských zručnosti PRIDE, špecialistov ako liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, koordinátorov Rodinných skupinových konferencii a manažérov Anjelského programu.

Projektom chceme zamestnancom v 7 regionálnych pobočkách poskytnúť ďalšie odborné vzdelávanie a tým sprofesionalizovať a skvalitniť ľudský potenciál Spoločnosti – Úsmev ako dar. S tým priamo súvisí skvalitnenie služieb, ktoré ako nezisková organizácia poskytujeme v oblasti náhradnej starostlivosti o opustené deti na Slovensku.

Vo východiskovej situácii pre projekt uvádzame postupné smerovanie k úplnému osamostatneniu pobočiek. S postupnou decentralizáciou a prenosom kompetencií na 7 regiónov vznikajú nové úlohy pre vedúcich pracovníkov a odborných pracovníkov v teréne. Zvládnutie nových úloh znamená potrebu ďalšieho vzdelávania a odborného rastu.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

Vzdelávanie našich pracovníkov

Názov projektu: Komplexné vzdelávanie vedúcich pracovníkov a odborných pracovníkov regionálnych pobočiek Úsmevu ako dar
Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: VÚC Nitra, VÚC Trnava, VÚC Trenčín, VÚC Žilina, VÚC Banská Bystrica, VÚC Prešov, VÚC Košice
Trvanie projektu: 1.1.2009 – 30.11.2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 146 605,62 EUR
Ciele projektu, hlavné aktivity:
Investovanie do vedomostí a zručností zamestnancov
odborné vzdelávanie, prístup ku školeniu,
manažérske zručnosti, inovácie v práci,
organizácia práce,
budúce profesíjne a požadované zručnosti,
reforma vzdelávacieho systému.
Cieľová skupina:
Zamestnanci, Zamestnanci s nedostatočnými zručnosťami
Na tomto projekte spolupracujeme s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety a s Centrom pre obnovu rodiny Dorka.
 
   
 
 
′Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.′ 

Vzdelávaním k skvalitneniu služieb

Názov prijímateľa: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Názov projektu: Vzdelávaním k skvalitneniu služieb
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie aktivít projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Trvanie realizácie projektu: 05/2010 – 10/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 214 044,50 EUR
Ciele projektu, hlavné aktivity:
Doplnenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
Výcvikový program PRIDE – práca s biologickou, ohrozenou a náhradnou rodinou.
Školenie špecialistov na rodinný rozvoj.
Skvalitnenie služieb pre rodiny a deti v náhradnej starostlivosti.
Manažérske školenie.
Tvorba odborných inovatívnych materiálov.
Profesionalizácia sociálnej práce s rodinami.

Cieľové skupiny:

Priami príjemcovia – regionálni zamestnanci
Nepriami príjemcovia – náhradní rodičia, profesionálni rodičia, vychovávatelia v ústavných zariadeniach, záujemcovia o náhradné rodičovstvo, dobrovoľníci
 
    
 
 

′Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.′

 

Zrealizované aktivity:

Školenie odborných pracovníkov – majstertrénerov
Manažérske školenie
Školenie špecialistov – regionálnych koordinátorov programu PRIDE
Školenie špecialistov na rodinný rozvoj
Školenia nadstavbové moduly PRIDE

 
Výsledky projektu:
 
Vďaka projektu boli vytvorené odborné inovatívne materiály – 13 nadstavbových modulov PRIDE, pričom každý modul sa skladá z príručky pre lektora a knihy pre účastníka. 

 


 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.