Я студент з України і мені потрібна допомога

Všetky projekty potrebujú zdroje, aj tie neziskové. Ako tieto zdroje nájsť a získať, to sa mohli počas troch dní od 9. do 11. októbra 2013 dozvedieť predstavitelia neziskových organizácii z celého Slovenska na slovensko-českej konferencii Fudnraising a kreativita. V Bratislave ju zorganizovalo Slovenské centrum pre fundraising, a jednou z prednášajúcich bola aj manažérka pre fundraising spoločnosti Úsmev ako dar Mária Soboličová.

„Úsmev je tu už viac ako dvadsať rokov. To znamená, že sa nám viac ako dve desaťročia darí získavať zdroje na naše projekty a programy. Nie je to vždy ľahké, ale práve prekážky nás nútia byť kreatívnymi a vymýšľať nové spôsoby, ako ľudí pre naše témy zapáliť,“ hovorí Mária Soboličová.

Jej prednáška niesla názov Formy komunikácie s donorom a ich efektivita. Interaktívnou formou, kde účastníci mali priestor aj na otázky týkajúce sa financovania ich konkrétnych projektov, predstavila niektoré stratégie ako zabezpečiť zdroje pre zdravé fungovanie mimovládnej organizácie. Poukázala tiež na možnosť samofinancovania,  ktorú mnohé „neziskovky“ opomínajú, alebo o nej vôbec nevedia, a spoliehajú sa len na formu daru, či výťažku z 1,5%  daní.
Samozrejme, že fundraising je o získavaní financií, no na hlbšej úrovni je predovšetkým o vzťahoch.

„Kľúčom k úspešnému fundraisingu je pestovanie dlhodobých partnerských vzťahov, založených na dôvere. Práve stabilné vzťahy, ktoré obom stranám prinášajú satisfakciu, otvárajú cestu k efektívnej pomoci pre cieľovú skupinu mimovládnej organizácie,“ pomenúva Mária podstatu svojej profesie.
Ako jedna z prednášajúcich mala možnosť porovnať fundraisingovú prax nielen so susedným Českom, ale aj s Veľkou Britániou a Spojenými štátmi, odkiaľ pochádzali štyria zahraniční lektori, mimo československého kontextu.

Fundraising sa dá vnímať aj ako nezisková forma predaja, pri ktorej fundraisor oslovuje darcu s konkrétnou ponukou pre osoh niekoho tretieho (v prípade Úsmevu sú to opustené a ohrozené deti a ich rodiny). Obidve strany vystupujú v darcovskom vzťahu aktívne a niečo doňho prinášajú. Podstatná je zaangažovanosť oboch aktérov na spoločnej problematike. Konferencia Fundraising a kreativita ponúkla záujemcom podnetné námety, ako pre ciele svojich  mimovládnych organizácií získať nových podporovateľov, alebo ako si upevniť a prehĺbiť už existujúce darcovské zázemie. Svojou skúsenosťou k tomu prispela aj Mária Soboličová.

„Určite tu zaznelo množstvo zaujímavých nápadov. Niektoré sa týkali predovšetkým veľkých mimovládok s celonárodnou pôsobnosťou, iné boli zase dobre upotrebiteľné práve na tej lokálnej úrovni. Každopádne, či tam alebo tam, fundraising potrebuje kreativitu a svieže nápady, ktoré ľudí nadchnú pre dobrú  vec,“ uzatvára Mária Soboličová.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.