Я студент з України і мені потрібна допомога

Citátom z Hamleta: „Doba vymknutá z kĺbov šalie,“ otvorila v utorok 25. marca svoju bratislavskú prednášku svetoznáma detská psychologička českého pôvodu Jiřina Prekopová. Trojdňový seminár na tému Problémy a riešenia pri výchove novej generácie usporiadala spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Katedrou a Ústavom prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety.

Účinkovanie pani Prekopovej na Slovensku pokračovalo vystúpením v Košiciach v stredu 26. marca (Aula Teologickej fakulty) a v Ružomberku vo štvrtok 27. marca (Aula Jána Pavla II. Katolíckej univerzity).

Počas týchto troch dní sa laická i odborná verejnosť oboznámila s princípmi i praktickými krokmi, ako založiť svoje vzťahy na bezpodmienečnej láske a ako obnoviť túto esenciálnu silu v našich rodinách.

Bratislavský seminár otvoril príhovor zakladateľa prenatálnej medicíny a psychológie prof. Petra G. Fedora-Freybergha, ktorý poďakoval svojej kolegyni za neúnavnú prácu a zároveň potvrdil jej etické východiská vzájomnej medziľudskej previazanosti a rešpektu. Jiřina Prekopová si je dobre vedomá toho, čomu zvykneme hovoriť tiež „duch doby“. V tomto koktali prevládajúcich spoločenských názorov a postojov, bohužiaľ, láska nefiguruje na prvých miestach. Ešte stále sme ochotní o nej uvažovať ako o ideáli, ale prax viditeľne pokrivkáva. Jiřina Prepokopová zasvätila posledné roky svojho verejného účinkovania projektu Škola lásky v rodine, ktorý ohlasuje lásku ako nový, alebo skôr staronový životný štýl. Nejde pritom o sentimentálne vzývanie čohosi abstraktného, ale o konkrétnu metodiku schopnú otvoriť koridor pre vzájomné prijatie a ohľaduplnosť medzi tými najbližším. Medzi mamou a otcom, medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami… A pokiaľ sa nám podarí ozdraviť vzťahy v rodine, možno sa naučíme mať zdravé vzťahy aj so širším okolím a niečo v spoločnosti sa pohne. Niečo podstatné. Jiřina Prekopová to bez ostychu nazýva láskou.

Na lásku je, podľa tejto znalkyne ľudskej duše, človek vybavený. Má k dispozícii empatiu. „Konflikty sa riešia zásadne pomocou empatie, ktorá sa naplno žije pri emočnej konfrontácii. Svár musí vždy končiť uzmierením, teda potvrdením bezvýhradnej lásky, ktorá hovorí, že ťa mám rád takého, aký si. Aj keď neposlúchaš, aj keď robíš chyby alebo si nahnevaný.“

Prednášku pani Prekopovej doplnilo vystúpenie predsedu spoločnosti Úsmevu ako dar, prof. Jozefa Mikloška, ktorý poukázal na odvrátenú stranu rodiny, teda na rodiny, ktoré  zlyhávajú a ktorých deti sú poznačené skúsenosťou odlúčenia či dokonca odmietnutia. V minulom roku usporiadal Úsmev ako dar seminár Školy lásky Jiřiny Prepokpovej špeciálne pre zamestnancov detských domovov. Práve v tomto inštitucionálnom prostredí je potrebné pestovať prístup založený na úcte k deťom, aby osobnosť dieťaťa utrpela čo najmenej a mohla sa ďalej rozvíjať k sebahodnote a sebarešpektu.  

Viac ako 200 účastníkov bratislavského semináru malo možnosť nahliadnuť do myslenia tejto priekopníčky bezpodmienečnej lásky v dnešnej spoločnosti a osvojiť si aspoň základné princípy výchovy láskou. Jiřina Prepokpová vníma súčasnú dobu spolu s klasikom Alžbetínskej drámy ako „vymknutú z kĺbov“. Nelamentuje nad ňou,  neodmieta ju, len si naliehavo uvedomuje, čo v nej chýba. Vracia sa k základom našej medziľudskej spolunáležitosti, z ktorej každá spoločnosť vyrastá  a ktorou by mala byť aj usmerňovaná. Vracia sa k láske.

„Vo vypätých situáciách si človek musí pripomenúť, že je človek, a nie zviera. Musí nasadiť svoju vôľu, aby sa s tým, kto mu spôsobil bolesť, konfrontoval kultivovaným spôsobom. Len ak sa budeme konfrontovať od žlčníku k žlčníku, od srdca k srdcu, skrátka tvárou v tvár a vyjadríme tak svoje zranené city, budeme sa môcť do seba vcítiť, a napokon aj pochopiť,“  vyznáva  Jiřina Prekopová.

prekopova BA usmevaci 001

 

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.
PR manažérka
mob: 0903 781 744

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.