Я студент з України і мені потрібна допомога

Na našej regionálnej pobočke pre Banskobystrický kraj sa sa už dlhodobo venujeme príprave mladých ľudí z centier pre deti a rodiny ( CDR, predtým detské domovy) a zo znevýhodneného prostredia na vstup do dospelosti, podporujeme ich adaptáciu v reálnom živote, najmä prostredníctvom prevencie – stretávaním sa našich dobrovoľníkov s deťmi a mladými a organizovaním vzdelávacích aktivít. Práve na cieľovú skupinu detí a mladých z ohrozených rodín a z CDR bol zameraný projekt Objavujeme svoje možnosti, ktorý sme realizovali od júna do októbra vďaka podpore BBSK.

Mladí sú na odchod z CDR pripravovaní do veľkej miery len teoreticky.  Nemajú kde odpozorovať reálny život so všetkým, čo k nemu patrí, nemajú dostatočný priestor na vyriešenie svojich minulých zážitkov a tráum. Práve preto sa často dostávajú do náročných životných situácií – sú obeťami neférového zaobchádzania v zamestnaní (majú nevýhodné, alebo žiadne pracovné zmluvy), sú diskriminovaní pri hľadaní práce, ubytovania, ich neznalosť zákonných povinností spôsobuje, že sa stávajú dlžníkmi na zdravotnom poistení a týchto dlhov sa už nedokážu zbaviť.  Mnohokrát odchádzajú z centra pre deti a rodiny plní hnevu a v túžbe po slobode a samostatnosti, často nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie, neuvedomujú si komplexnosť a závažnosť situácie, do ktorej sa po odchode dostanú. Majú málo skúseností s hospodárením s finančnými prostriedkami, ťažko si udržiavajú dlhodobejšie vzťahy, či preberajú zodpovednosť za svoje správanie a jeho následky. Ich vzťahy s pôvodnou biologickou rodinou môžu byť poznačené odchodom, môžu byť narušené alebo len komplikované.

Vďaka projektu Objavujeme svoje možnosti sme pre mladých z CDR nášho kraja pripravili tri rozvojové víkendové pobyty s cieľom prípravy na osamostatnenie sa.  Venovali sme sa témam ako spolupráca, komunikácia, sebapoznávanie, plánovanie, kariérové poradenstvo, príprava na pracovné pohovory, hľadanie práce. Počas týchto víkendových pobytov sme sa snažili prostredníctvom zážitkových aktivít, rôznych hostí – živých kníh a lektorov sprostredkovať mladým ľuďom širokú škálu skúsenosti a vedomostí. Význam projektu pre širokú komunitu vidíme najmä v prípadnom úspešnom osamostatnení sa mladých a následnom plnohodnotnom zaradení do spoločnosti..

Okrem víkendoviek sme pre mladých v septembri zorganizovali aj konferenciu Deň plný možností v  Záhrade CNK v Banskej Bystrici. Počas konferencie zažili mladí workshopy podľa vlastného výberu a taktiež bola akýmsi náborom a priestorom na prihlásenie sa na víkendovky., na konferencii mohli spoznať rôzne organizácie a zariadenia sociálnych služieb, ktoré im môžu byť v budúcnosti nápomocné. V rámci projektu sa tiež deti a mladí zúčastnili 10 workshopov kariérového poradenstva, 8  jednodňových zážitkových výletov a podujatí a  cez leto sme spolu s dobrovoľníkmi pre deti z CDR a ohrozených rodín mohli pripraviť 5 rozvojových pobytov a jeden denný tábor.

Cieľom projektu teda bolo poskytnúť deťom a mladým zo sociálne znevýhodneného prostredia a CDR dostatok príležitostí na sebarozvoj,  bezpečné  trávenie voľného času , budovanie svojich sociálnych a praktických životných zručností a talentov.

Realizované s finančnou podporou BBSK.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.