Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 16. – 17. septembra 2008 sa v Mlynkách konal odborný seminár Deti do 3 rokov v náhradnej starostlivosti. Seminár zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Inštitútom pre ochranu práv dieťaťa a rodiny pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Jána Sihelského.

Cieľom seminára bola odborná diskusia smerujúca k sústavnému zlepšovaniu podmienok pre deti vo veku do 3 rokov v systéme náhradnej starostlivosti.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, poprední odborníci v tejto problematike, určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú zriaďovateľmi detských domovov, riaditelia detských domovov, pracovníci orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, náhradní rodičia a pracovníci mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí.

Dôležitosť témy svojou prítomnosťou prejavili generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Sihelský a jeho námestníčka pre sociálne veci a rodinu Ľudmila Kolláriková.

Zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Kostanjevcová, Kristián Kovács a Iva Heribanová predstavili zmeny v navrhovanej novele zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktoré sa dotknú detí vo veku do troch rokov v náhradnej starostlivosti, predstavili návrh Národného akčného plánu pre deti a upozornili na práve prebiehajúci prieskum medzi profesionálnymi rodičmi.

Hlavný organizátor seminára, predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, Jozef Mikloško upozornil, že prenatálnym a raným detským vývinom sa kladú základy osobnosti dieťaťa. Zdôraznil potrebu intenzívnej spolupráce a ponúkol vytvorenie platformy, ktorá by sa dlhodobo venovala zlepšovaniu podmienok detí do 3 rokov v náhradnej starostlivosti. Štefan Žarnay prezentoval profil rodín, z ktorých sú vyňaté deti vo veku do 3 rokov.

O vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti do 3 rokov veku v náhradnej starostlivosti informovala riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mária Marcinová.

Nestorka neonatológie na Slovensku prof. Mária Huttová priblížila nezvrátiteľné a veľmi závažné dopady užívania alkoholu matky na novorodenca, známe ako fetálny alkoholový syndróm (FAS). Okrem toho, že alkoholizmus matky je častou príčinou vyňatia detí z rodiny, nebezpečným je najmä fakt, že k najzávažnejším poškodeniam plodu môže dôjsť v prvom trimestri, keď žena ešte nemusí vedieť o svojom tehotenstve.

V rámci náhradnej starostlivosti o deti v ranom veku je často diskutovanou téma diagnostiky, prognózy a terapie. Podľa renomovanej detskej klinickej psychologičky Evy Reichelovej je diagnostika detí zmysluplná iba v kontexte vzťahu rodič – dieťa, keďže práve bezpečná vzťahová väzba je v tomto veku kľúčom k zrelým vzťahom v budúcnosti.

Neurobiologický vývin mozgu v kontexte ústavnej a náhradnej rodinnej starostlivosti priblížila detská lekárka Janka Nosková. Zanedbanie detí v ranom veku má vážne dôsledky na fyzický aj psychický vývin dieťaťa. Za nevhodným správaním dieťaťa sú zvyčajne ukryté ťaživé pocity dieťaťa, ktoré súvisia s nenaplnenými vývinovými potrebami.

Psychologička Katarína Gromošová z Úsmevu ako dar upozornila na fakt, že o profesionálnej rodine je vždy potrebné hovoriť ako o celku. Profesionálny rodič nemôže svoju prácu vykonávať bez podpory celej rodiny. Prijatie dieťaťa a starostlivosť oň je záležitosťou celej rodiny a ovplyvňuje ju vo všetkých jej funkciách. Rovnako riaditelia detských domovov by mali mať vždy na pamäti, že akékoľvek ich rozhodnutie zasahuje rodinu ako celok.

Svoje skúsenosti s profesionálnymi rodinami priblížil riaditeľ Detského domova Mlynky – Biele Vody Tibor Garay. Vzácny pohľad profesionálneho rodiča a riaditeľa v jednej osobe ponúkol Jozef Hreus zo Spišskej Belej, ktorý potvrdil, že zamestnanie profesionálneho rodiča trvá 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Svoje skúsenosti s neplnoletými tehotnými matkami v náhradnej starostlivosti priblížila riaditeľka neštátneho Detského domova sv. Nikolaja z Medzilaboriec Dagmar Hučková. Vo svojom príspevku poukázala na silu vzájomného puta medzi matkou a dieťaťom napriek faktu, že tieto matky sú sami ešte deťmi, a na význam podpory tohto vzťahu, pocitu bezpečia pre oboch a rozvoja rodičovských zručností mladých mamičiek.

Účastníci potom diskutovali v troch pracovných skupinách: diagnostika, prognóza a terapia detí v ranom veku, špecifické potreby profesionálnej rodiny z pohľadu manažmentu detského domova a rizikový a patologický novorodenec v náhradnej starostlivosti.

V rámci pracovnej skupiny venujúcej sa špecifickým potrebám profesionálnej rodiny z pohľadu manažmentu detského domova sa diskutovalo najmä o témach pracovnoprávnych vzťahov, nábore a výbere profesionálnych rodičov, ich príprave a o niektorých psychologických otázkach, najmä o pripútaní a o odchode dieťaťa z profesionálnej rodiny do osvojenia.

V ďalších dvoch pracovných skupinách prebehla živá diskusia o praktických otázkach týkajúcich sa duševného a telesného zdravia detí v ranom detstve.

Deti do troch rokov tvoria najväčšiu skupinu detí vyňatých z rodiny. Pritom práve obdobie prvého roka je najkľúčovejším obdobím pre rozvoj všetkých neskorších vzťahov človeka. Aby si dieťa vytvorilo základný vzťah dôvery k okolitému svetu a v neskorších obdobiach bolo pripravené vytvárať vzťahy, potrebuje mať jednu stálu blízku osobu. Touto osobou je v rodine najmä matka. V období medzi jedným a tromi rokmi sa buduje a naďalej posilňuje dôvera dieťaťa k svetu a dieťa sa učí vytvárať vzťahy s ostatnými ľuďmi. Nedostatok rodičovskej lásky v ranom veku zanecháva v dieťati nespočítateľné dôsledky. Najnovšie výskumy ukazujú, že pre zdravý raný vývin dieťaťa sú rovnako dôležité prenatálne vplyvy. Deti sú v ranom veku vynímané ako z dôvodov nezáujmu rodičov, tak z dôvodov, že sa rodičia o nich nevedia alebo nemôžu postarať.

Systém náhradnej starostlivosti predstavuje súhrn opatrení, ktorými spoločnosť zabezpečuje starostlivosť o deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine. Tento systém zahŕňa pestúnsku starostlivosť, náhradnú osobnú starostlivosť a ústavnú starostlivosť. V rámci ústavnej starostlivosti, ktorú reprezentujú najmä detské domovy, sú deti do troch rokov umiestňované prioritne do profesionálnych rodín.

Autor: Štefan Žarnay, Katarína Hlavandová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.