Я студент з України і мені потрібна допомога

26.9.2011, Primaciálny palác – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar oslávila v pondelok spolu so svojimi podporovateľmi a spolupracovníkmi 20. rokov svojho založenia. Pozvanie na túto milú oslavu prijal aj spoluzakladateľ a čestný predseda „Úsmevu“ Július Hron a tiež štátna tajomníčka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Lucia Nicholsonová.

V rámci bohatého programu vystúpilo spevácke trio LA GIOIA s moderným prevedením operného spevu a 20. ročnú činnosť spoločnosti zhodnotil jej predseda Jozef Mikloško.

Úsmev ako dar už 20. rokov pomáha deťom z detských domovov, náhradným rodinám a rodinám v kríze. Za tento čas postupne rozširujeme svoje pobočky, ktorých je v súčasnosti už osem. Rozširujeme tiež svoje aktivity, aby sme aktívne pomáhali aj ohrozeným deťom. Spolu s viac ako 300 dobrovoľníkmi sa snažíme sprevádzať rodiny v kríze, organizovať vzdelávanie pre potenciálnych osvojiteľov, pestúnov a náhradných rodičov.

Spoločnosť Úsmev ako dar zorganizovala už 21. Ročníkov Najmilšieho koncertu roka pre viac ako 15 000 detí, kde môžu prezentovať svoj talent a zdravo posilňovať svoje sebavedomie. Máme na konte viac ako 400 zimných a letných táborov pre 10570 detí. Založili sme Fond „Pipi Dlhej Pančuchy“ na podporu vzdelávania mladých dospelých, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, ale bráni im v tom nedostatočné sociálne zázemie. Od roku 1995 sme z tohto fondu poskytli spolu 420 ročných štipendií. V rámci „Anjelského programu“ organizujeme aktivity pre deti, do dnešného dňa sa ich zúčastnilo 137 531. Prostredníctvom „SOS“ programu sme pomohli 4128 mladým dospelým. Zorganizovali sme 2172 odborných seminárov a konferencií. Podarilo sa nám navrátiť takmer 151 detí do biologickej rodiny a 380 do náhradnej rodiny. Prostredníctvom „Úsmevu sv.Mikuláša“ sme skontaktovali 347 súrodencov. Sprevádzali sme 4275 rodín v kríze a 3123 rodinám sme poskytli finančnú pomoc. Aktivity a projekty Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar smerujú v prvom rade k navráteniu dieťaťa do rodiny alebo k vytvoreniu životných podmienok, ktoré čo najviac pripomínajú rodinné prostredie. Detské domovy by mali byť pre deti len prestupnou stanicou, kým nie je sanovaná pôvodná rodina, alebo kým sa pre ne nenájde náhradná rodina.

Strategickým cieľom spoločnosti je poskytnúť deťom a mladým ľuďom v náhradnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život, vytvoriť im bezpečné a trvalé prostredie ľudského zázemia, pomôcť im pripraviť sa na samostatný život. Pripravovať náhradné rodiny, poskytovať im sociálne poradenstvo a sprevádzanie.

Prostredníctvom všetkých našich činností, projektov a programov chceme prispieť k vytvoreniu všestranne rozvinutej, zrelej osobnosti dieťaťa resp. mladého človeka, schopnej budovať si kladné životné hodnoty a začleniť sa do života. Toto poslanie realizujeme napĺňaním myšlienky: „…aby každé dieťa malo rodinu“

Sviečku na torte nám zapálila i štátna tajomníčka MPSVaR Lucia Nicholsonová, ďakujeme.

Zagratulovať nám prišiel i riaditeľ Fóra riaditeľov detských domovov a riaditeľ DeD Liptovský Hrádok, Zdeno Michalides.

Večerom nás sprevádzali naši kamaráti, Katarína Brychtová a Roman Juraško.

O slávnostnú atmosféru sa postaralo spevácke trio La Gioia.

-AP-

foto: Rastislav Majtán

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.