Я студент з України і мені потрібна допомога

Konferencia Mosty k rodine 2012 otvorila citlivú problematiku detí s poruchami správania v rodine a v systéme náhradnej starostlivosti. 9.októbra sa na pôde historickej budovy NR SR diskutovalo o deťoch s poruchami správania. 150 účastníkov malo možnosť vypočuť si 13 konferenčných príspevkov a zúčastniť sa troch workshopov, ktoré danú tému osvetľovali z rôznych perspektív.

Spoločnosť Úsmev ako dar každoročne organizuje  konferenciu Mosty k rodine, na ktorej môžu odborníci, psychiatri, psychológovia, zástupcovia verejnej správy, riaditelia a pracovníci detských domovov spoločne uvažovať o problémoch detí v náhradnej starostlivosti. Aj tento rok boli spoluorganizátormi podujatia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Inštitút ochrany práv dieťaťa Trnavskej Univerzity. Záštitu nad aktuálnym ročníkom prebral predseda Národnej rady SR, pán Pavol Paška.

Bratislavská konferencia SPDDD Úsmev ako dar bola prvou z troch regionálnych konferencií Mosty k rodine 2012. Stretli sa na nej účastníci a prednášajúci z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nasledujúce Mosty k rodine pre Košický a Prešovský samosprávny kraj sa uskutočnia 23.10. a sériu regionálnych konferencií uzavrú 30. 10. 2012 Mosty k rodine pre Bystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Jednotiacou líniou všetkých regionálnych konferencií je hlavná téma – deti s poruchami správania v rodine a systéme náhradnej starostlivosti, ktorú zúčastnení môžu postihnúť aj v jej lokálnej špecifickosti.

Bratislavskú konferenciu otvorila Mgr. Helena Kasanová z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Konštatovala, že skladba detí umiestnených v detských domovoch sa mení. V systéme zostávajú prevažne deti v predpubertálnom a pubertálnom veku, u ktorý sa prejavujú sklony k disociálnemu správaniu. Osobitú skupinu tvoria práve deti s diagnostikovanými poruchami správania. ÚPSVaR túto problematiku neprehliada.

„Ústredie pripravuje zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť problematiku porúch správania. Jednou z jej úloh je nastavenie špecifickej metodiky práce s týmito deťmi a vzdelávania zamestnancov detských domovov, ktorí s nimi prichádzajú do styku. Realizujeme aj národný projekt podpory deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, v rámci ktorého budú niektoré aktivity zamerané práve na prácu s deťmi s poruchami správania,“ hovorí Mgr. Kasanová

Viaceré z prednášok sa zaoberali otázku, čo všetko vlastne patrí do porúch správania. Agresia, deštruktívne sklony, pretrvávajúce krádeže, permanentné klamstvá…? Zdanlivo formálna otázka smerujúca k presnejšej klasifikácii príznakov a prejavov správania má však zásadný presah do praxe. Len ak dokážeme rozlíšiť jednotlivé formy správania, budeme schopní zvoliť vhodnú intervenciu, odhaliť koreň problému a deťom skutočne pomôcť. K jednoznačnej kategorizácii však príspevky určite nesmerovali. Zdá sa, že problematika porúch správania je komplexným fenoménom, na ktorý majú vplyv rôzne faktory. Jednoznačne ale vieme povedať – najlepšou prevenciou pred poruchami správania je pre dieťa pevná a bezpečná vzťahová väzba s matkou (rodičmi) v kritickom období detstva. Pokiaľ je toto základné puto porušené, deti si „zranenie“ nesú so sebou po celý život. Môže nadobudnúť rôzne prejavy, v neposlednom rade aj porúch správania.  Odborníci spolu s pracovníkmi detských domovov spolu hovorili o potrebe všímať si prežívanie svojich zverencov a snažiť sa porozumieť príčinám ich disociálneho správania. Zhodli sa na tom, že medzi ochranné faktory patria: dobrá výchova, funkčná rodina a primárna láskyplná starostlivosť.

Starostlivosti o deti s poruchami správania v prostredí diagnostického centra sa týkal príspevok PhDr. Viery Hudečkovej, ktorá zdôraznila, že k posilneniu detí  a upevneniu ich sebavedomia môžu viesť aj nepredvídateľné a neočakávané cesty. „Dokonca aj záťaž, ktorú dieťa zvládne, môže upevniť jeho sebavedomie a položiť základ jeho neskoršej odolnosti. Ale nie je to možné bez pomoci zvonka. Tieto deti sa potrebujú naviazať na nejakú podpornú osobu, ktorá im pomôže uveriť vo vlastnú sebahodnotu,“ pripomína pani Hudečková.

Konferenciu uzavreli tri špecializované workshopy pod vedením skúsených lektorov:
• Poruchy správania z pohľadu programu PRIDE
(Mgr. Andrea Hudeková, Mgr. Dana Pukancová)
• Deti s poruchami správania v systéme terapeutickej starostlivosti
(doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., Mgr. Ľubica Murínová)
• Poruchy správania v podmienkach detského domova
(PhDr. Emília Cibulová, Mgr. Viera Miklášová)

Konferencia Mosty k rodine 2012 priniesla zúčastneným množstvo nových podnetov, ktoré budú môcť využiť pri svojej práci s deťmi s poruchami správania, či už z rodinného prostredia, alebo systému náhradnej starostlivosti, a pri porozumení a usmerňovaní ich životnej reality.

Slávka Liptáková
mostykrodine ba 2012 01mostykrodine ba 2012 09mostykrodine ba 2012 08mostykrodine ba 2012 06mostykrodine ba 2012 05mostykrodine ba 2012 04mostykrodine ba 2012 03mostykrodine ba 2012 02mostykrodine ba 2012 01

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.