Я студент з України і мені потрібна допомога

POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU, 25. výročie podpisu Dohovoru o právach dieťaťa, Koalícia pre deti Vás srdečne pozýva na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 11. novembra 2014 o 9:30 v priestoroch W cafe, Grosslingová 62, Bratislava. Téma tlačovej konferencie: „Všetci dospelí raz boli deťmi, no len máloktorí si na to pamätajú”, Antoine de Saint-Exupéry. Dňa 20. novembra 2014 si pripomíname 25. výročie podpísania Dohovoru o právach dieťaťa. Valné zhromaždenie OSN schválilo Dohovor 20. novembra 1989 a začalo tým novú éru pohľadu na dieťa ako rovnocenného nositeľa ľudských práv v spoločnosti.

Potvrdením jeho dôležitosti a najmä jeho uplatňovania v bežnom živote dieťaťa sú aj tohtoroční nositelia Nobelovej ceny za mier. Pri tejto príležitosti by sme Vás chceli pozvať na tlačovú konferenciu, na ktorej by sme Vás informovali o stave napĺňania práv detí na Slovensku a tlmočili Vám názory detí na to, čo od nás dospelých potrebujú najviac.

Ochrane a napĺňaniu práv detí na Slovensku sa venujú rozličné mimovládne organizácie, ktoré spoločne vytvorili platformu s názvom Koalícia pre deti. Pri príležitosti tohto významného výročia pripravili v dňoch 11. – 21. novembra 2014 sériu podujatí venujúcich sa napĺňaniu práv a potrieb detí pod názvom Počúvajme deti, ktoré by sme Vám taktiež radi predstavili. Deti sú tou najzraniteľnejšou skupinou spoločnosti a preto ju spoločnosť musí chrániť. Zároveň investícia do rozvoja osobnosti dieťaťa je tou najlepšou investíciou každej prezieravej spoločnosti. Je to totiž investícia do jej budúcnosti.

Program a hostia tlačovej konferencie:

1. Privítanie, úvod, podávanie raňajok

2. Krátke video – kľúčové posolstvá z prejavov najnovších držiteľov Nobelovej ceny za mier, aktivistov v oblasti rešpektovania detí a ich práv

3. „Deti nie sú majetkom dospelých, ale jedinečnou osobnosťou s vlastnými právami” – Význam Dohovoru o právach dieťaťa a dôležitosť ochrany práv detí / Zuzana Čačová, UNICEF Slovensko

4. Prečo potrebujeme Koalíciu pre deti – ciele, poslanie, dosiahnuté výsledky a plány / Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti

5. 17. november ako východisko pre uplatňovanie ľudských práv – týka sa to aj detí? Pohľad na aktuálny stav dodržiavania práv detí v SR v rôznych oblastiach ich života / zástupcovia členských organizácií Koalície pre deti

6. Čítanie nie je samozrejmosťou – ako sú v realite uplatňované práva detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím / Dominik Drdul, reprezentant mladých Európanov s postihnutím, ktorý 20. novembra 2014 vystúpi v Európskom parlamente

7. „Týždeň o právach detí” – Program a predstavenie podujatí týždňa „Počúvajme deti”.

8. Priestor pre otázky a individuálne rozhovory

Kontakt Peter Lenčo, 0948 702 661,

Koalícia pre deti

Koalícia pre deti je spoločnou platformou neziskových mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Jej poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.

Koalícia pre deti i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.

Členskými organizáciami Koalície pre deti sú nasledovné organizácie mimovládneho neziskového sektora: Asociácia krízových centier, Centrum Slniečko, Nadácia pre deti Slovenska, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Náruč, Návrat, OZ Prima, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a Slovenský výbor pre UNICEF.
Viac informácií o našom poslaní a činnosti: www.koaliciapredeti.sk

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.