Я студент з України і мені потрібна допомога

28. mája 2013 sa v Detskom mestečku Trenčín – Zlatovce uskutočnilo pracovné stretnutie iniciatívy Strecha na podporu mladých dospelých. Hlavnou témou bola „Príprava mladých dospelých na osamostatnenie sa“.  Profesionáli pracujúci s mladými dospelými v detských domovoch, v domovoch na polceste, predstavitelia verejnej správy a samosprávy hľadali odpovede na otázky sprevádzajúce vstup mladých ľudí po skončení ústavnej starostlivosti do samostatného života.

 

Podujatie otvorila svojím príspevkom riaditeľka Odboru vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach Mgr. Helena Kasanová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 87 účastníkov stretnutia si mohlo vypočuť spolu 18 odborných príspevkov, ktoré pomenovali kľúčové problémy spojené s odchodom mladých dospelých do samostatného života. Otvorili priestor pre vzájomnú diskusiu, z ktorej vzišli viaceré podnety  pre konkrétnu prax, ale i pripravovanú novelizáciou Zákona č. 305/2005 Z. z..

Ako zásadná sa ukázala potreba súčinnosti detských domovov s domovmi na polceste dlhšie obdobie pred odchodom mladého dospelého z detského domova, aby prechod z jedného zariadenia do druhého nepredstavoval v živote mladého človeka ruptúru, ktorá by zabrzdila proces jeho osobného rozvoja. Odborníci tiež poukázali na skutočnosť, že veľká väčšina mladých dospelých sa po odchode z detského domova vracia späť do pôvodného rodinného prostredia, v ktorom, pokiaľ sa s rodinou nepracovalo, pretrvávajú rovnaké patológie  ako v čase vyňatia dieťaťa. Mladí dospelí sa tak ocitajú v takých istých pomeroch, z ktorých vyšli, a je tu veľká pravdepodobnosť, že preberú sociálne vzorce tohto prostredia.

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si túto tému veľmi naliehavo uvedomuje. Snažíme sa motivovať detské domovy k tomu, aby úradom napomáhali pri sanácii biologických rodín hneď v tom prvotnom období po umiestnení dieťaťa do zariadenia, aby sa deti mohli čím skôr vrátiť späť k svojim príbuzným. Čo sa týka detí, ktoré sú v ústavnej starostlivosti dlhodobejšie, Ústredie má záujem na tom, aby detské domovy pracovali intenzívnejšie aj s ich pôvodnými rodinami. Práve z toho dôvodu chceme postupne posilňovať stavy sociálnych pracovníkov v detských domovoch,“ vysvetľuje Mgr. Helena Kasanová z ÚPSVaR.

Mnohí mladí dospelí nie sú ani po dovŕšení plnoletosti zrelí na samostatný život, chýba im dostatočná sociálna a finančná gramotnosť, majú problémy so socializáciou a pracovnými návykmi, nedokážu si legálnym spôsobom zabezpečiť základné životné nutnosti, a preto sa dostávajú do konfliktu so zákonom. Samozrejme, nie všetci mladí dospelí sú takí, ale aj v prípade nadaných a perspektívnych mladých ľudí z detských domovov platí, že je lepšie si svoj odchod z domova dobre zvážiť a neodísť impulzívne s úderom 18. narodenín. Na stretnutí to potvrdili výpovede dnes už úspešných mladých dospelých, ale aj výskum Odchod mladých ľudí z detských domovov a ich uplatnenie sa na trhu práce Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Medzi determinanty zvyšujúce nezamestnanosť u mladých dospelých patria, podľa výskumu, okrem skorého odchodu z detského domova aj: existencia formálnej diagnózy (najmä poruchy správania alebo zdravotné postihnutie), absolvovanie špeciálnej školy, etnicita vyhodnotená ako rómska, absencia kontaktu s pôvodnou rodinou a mnohé ďalšie.

„Ukázalo sa, že je veľmi dôležité, keď už musia byť deti umiestnené v detskom domove a nemajú šancu vrátiť sa do pôvodnej rodiny ani vyrastať v náhradnej rodine, aby neodchádzali hneď ako 18-roční. Ich odchod by mal byť kontrolovaný a postupný. Keď sme porovnali skupinu 18-ročných a  mladých ľudí, ktorí istý čas ešte žili v skupinách pre mladých dospelých, v druhej skupine bol oveľa väčší podiel, čo sa týka neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce,“ dodáva Mgr. Milan Fico z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Medzi návyky potrebné pre samostatný život mimo zariadenia určite patria aj pracovné návyky. Veľa mladých dospelých si tieto zručnosti počas pobytu v detskom domove nedokáže osvojiť a bez nich v pracovnej praxi neobstojí. Preto prišli niektoré domovy na polceste s myšlienkou zriadiť vlastné pracovné prevádzky, v ktorých by sa mladí dospelí mohli postupne, pod dozorom zaúčať a naučiť sa pracovať. Taký je aj prípad domova na polceste vo Veľkom Slavkove, kde majú v súčasnosti tri takéto pracoviská: stavebnú firmu, montáž chladiacich zariadení do áut a poľnohospodársku farmu.

„Zriadiť nejaké pracovné prevádzky, kde by sa naši chlapci mohli učiť pracovať, bola pre nás nutnosť. Mnoho našich klientov má rôzne psychické a mentálne postihy a je nevyhnutné ich pri práci sprevádzať. Prvým krokom bolo naučiť ich rešpektovať v práci autoritu a vydržať pracovať osem hodín denne päť dní v týždni,“ hovorí riaditeľ Domu na polceste Mgr. Stanislav Gurka

Popoludňajší program stretnutia vypĺňala práca v sekciách, ktoré tematicky združovali jednotlivé témy týkajúce sa procesu osamostatňovania mladých dospelých. Sekciu Podpora uplatnenia na trhu práce a bývania – sieťovanie nadväzných služieb pre mladých dospelých viedol predseda spoločnosti Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. Sekciu Špecifiká prípravy mladých dospelých s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím usmerňoval a moderoval predseda Fóra riaditeľov a zamestnancov DeD Mgr. Zdeno Michalides. A napokon, sekcia venovaná téme Príprava na osamostatňovanie mladých dospelých v podmienkach DeD sa uskutočnila pod vedením PaedDr. Jána Galáša z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Práve táto posledná skupina sa bude stretávať pravidelne aj v budúcnosti, aby prinášala podnety z praxe, hľadala na ne adekvátne odpovede a inšpirovala legislatívu pri novelizácii zákona.

Organizátormi podujatia boli: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD; Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri VŠZaSP sv. Alžbety; Nadácia DeDo; Centrum Dorka

strecha 2013 001strecha 2013 002strecha 2013 003

 

Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.
PR manažérka
mob: 0910 781 775

www.usmev.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.